Norsk strand

Av avdelingsdirektør Signe Nåmdal, Statens forurensningstilsyn (SFT)

 

Oversikt over miljøets tilstand og utvikling

Nettstedet er en viktig del av jobben vår. Vi skal både ha oversikt over miljøets tilstand og utvikling, vi skal formidle pålitelig, aktuell og forståelig miljøinformasjon og vi skal benytte informasjonsteknologi til kunnskapsforvaltning og formidling.

Nettstedet skal være så brukervennlig som mulig. Her kan du enkelt sammenligne utslippene fra bedrifter med sin bransje eller med geografiske områder, og tilsvarende mellom bedrifter eller geografiske områder. Rundt 1150 norske bedrifter innenfor landbasert industri har eller har hatt krav til egenrapportering i sin utslippstillatelse fra forurensningsmyndighetene.

Norske utslipp erstatter SFTs tidligere nettsted Bedriftsspesifikk miljøinformasjon (BMI), som siden 2001 har presentert utslippsdata for landbasert industri.

 

Retten til miljøinformasjon

Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) har blitt en fellesbetegnelse på nasjonale utslippsregistre, som skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om utslipp og avfall fra industrien.

Norge har undertegnet Århuskonvensjonen, som garanterer retten til miljøinformasjon. Norge har også ratifisert Kievprotokollen, som legger føringer for hvordan vi skal etterleve intensjonene i konvensjonen gjennom å lage og drifte et nasjonalt PRTR.

Netstedet

Norske utslipp: Nettstedet viser nå utslipp fra samfunnssektorene industri, husholdninger, transport og landbruk.

Fra 2010 vil det tillegg vise utslipp fra anlegg offshore, oppdrett, deponier og avløp, samt utslipp fra produkter.
Norske utslipp viser oppdatert informasjon for de største forurensningskildene i Norge. Målet er at du på en enkel måte finner miljøinformasjon du er på jakt etter. Bak nettstedet står Statens forurensningstilsyn (SFT) og Fylkesmannen.