Av Gunnar Stølsvik, jurist og seniorrådgiver, Kystvatsjefens stab

OljeUnder Kystvaktens patruljer i våre havområder og kystnære strøk er det ikke uvanlig at det blir oppdaget oljesøl. Hvis det foreligger mistanke om straffbare forhold har Kystvakten hjemmel til å innlede etterforskning av denne typen kriminalitet med hjemmel i kystvaktloven.

Den 5. januar 2007 ble det av Kystvaktskipet KV Titran syd av Kristiansund oppdaget oljesøl som kom ut av bukta ved Kristvik på Averøy. Oljeflaket som hadde en størrelse på ca 100X600 meter gikk i en stripe inn mot et norsk skip som lå til kai. Oljeforurensingen kom tilsynelatende fra skipet og undersøkelser om bord og på sjøen ble iverksatt. Etter nærmere undersøkelser og etterforskning ombord på skipet fant bordingslaget fra KV Titran årsaken til utslippet. Maskinistene hadde skiftet olje på hovedmotoren og deretter kjørt lensevannseperatoren med det resultat at oljeholdig vann gikk overbord. Rapport ble oversendt Sjøfartsinspektøren i Trondheim for ytterligere etterforskning og eventuelle forføyninger overfor skip og mannskap.

Kystvakten ønsker å holde et høyt fokus på havforurensing og det gjøres i samarbeid med flere etater. Kystvakten har gjennom samarbeid med andre statlige etater en viktig rolle i rednings- og miljøberedskapen på kysten. Kystvakten leier, i samarbeid med Kystverket, et fly som overvåker havområder for blant annet å oppdage oljeutslipp. Flyet er utstyrt med spesialutstyr for å kunne oppdage oljeforurensning. I tiden fremover er det planlagt å intensivere og drive mer målrettet overvåkning av bestemte områder langs kysten både ved hjelp av fly og båter.

Mange av Kystvaktens fartøyer har oljevernutstyr plassert om bord, og to av Kystvaktens fartøyer inngår i den statlige slepeberedskapen. Det er et meget tett og godt samarbeid med Kystverkets beredskapsavdeling og Kystvaktens fartøyer. Disse fartøyene har oljevernutstyr om bord og har en viktig rolle i den operative beredskapen mot oljesøl. Oljevernutstyret eies av Kystverket, men blir operert og brukt av Kystvaktens personell. Alle fartøyer som har oljevernutstyr plassert om bord, deltar årlig på flere øvelser hvor utstyret blir testet i full skala. Fartøyene har utført ordinær kystvaktpatrulje samtidig som de har ivaretatt slepeberedskapen. Dette er også et viktig bidrag til å hindre grunnstøtninger og eventuelle oljeutslipp fra skip som er i havsnød.

Vrak utgjør også en potensiell forurensningstrussel og Kystvakten har innarbeidet rutine på å kontrollere kjente vrak for forurensningsfare og eventuelle oljeutslipp.