kongeorn_fugl_bredde.jpg

Tekst/foto: Seniorrådgiver Arild Pfaff, SNO (arild.pfaff@miljodir.no) /  Foto: miljøkoordinator Asbjørn Vigane, Rogaland politidistrikt

Overvåkingen av kongeørn i Norge er en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Det betyr at Miljødirektoratet er oppdragsgiver, men at ansvaret for metodikk, sammenstilling av resultater og formidling ligger hos Rovdata. Rovdata er en uavhengig leverandør av overvåkingsdata og bestandstall på alle de fire store rovdyrene og kongeørn i Norge. De er en selvstendig enhet i Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Overvåkingen av kongeørn er organisert i to hoveddeler: en intensiv del og en ekstensiv del. Den intensive delen foregår i 12 utvalgte områder fordelt over hele landet (se kart 1). De utvalgte områdene sikrer en god geografisk spredning langs nord-sør- og øst-vest-gradientene i Norge, og inkluderer kystnære bestander. I hvert av disse områdene blir det årlig fulgt opp 15 territorier etter en fastsatt metodikk. Den tette oppfølgingen vil blant annet gi informasjon om endringer i årlig overlevelse hos voksne individer og kunnskap om variasjoner i den årlige produksjon av unger som flyr ut av reiret. SNO har løst denne delen av oppdraget ved å kjøpe tjenester av folk med særlig kompetanse på kongeørn. Flere av tjenesteyterne har jobbet med kongeørn i de utvalgte områdene i flere tiår.

I 2013 ble det gjennomført en intensiv kartlegging i alle de 12 utvalgte områdene, med unntak av Aure. Til sammen 165 territorier med mange reirplasser ble undersøkt, og Rovdata sammenstiller nå dataene på hekkesuksess (se kart 2).

Den ekstensive delen som vi har startet opp med i 2014, går ut på å kartlegge aktivitet i nåværende og tidligere kjente hekketerritorier over hele landet. Vi kjenner i dag til ca. 1300 kongeørnterritorier i Norge. Vi har kjente kongeørnterritorier i hele landet, med unntak av de sørøstligste delene av landet.

Den ekstensive overvåkingen skal gjennomføres av lokalt SNO i forbindelse med andre typer oppdrag, som jerveregistrering og oppsyn i verneområder. Langt fra alle territorier vil derfor bli besøkt hvert år, men over tid vil vi kunne få en bedre oversikt over territorier i bruk og behov for nykartlegging i enkelte områder. Rovdata vil på bakgrunn av data fra overvåkingen legge fram et nytt bestandsestimat for kongeørn i Norge.

Økt kompetanse på kongeørn i SNO, samt økt oversikt over territoriene og økt tilstedeværelse i disse områdene, vil styrke våre muligheter til å avverge forstyrrelser, gi bedre informasjon og forebygge og avverge faunakriminalitet på rovfugl.