Av spesialetterforsker Per Knut Vistad og politiadvokat Thomas Skjelbred, ØKOKRIM

I statsbudsjettet for 2004 (St.prp. nr. 1 (2003-2004)) ble det fremhevet som viktig at politiet retter særlig oppmerksomhet mot oljeforurensning fra skip og utslipp av miljøgifter til sjøen.

Som første ledd i kompetanse-hevning på dette feltet arrangerte derfor ØKOKRIM to seminarer om etterforskning av oljeforurensning fra skip for landets politidistrikter, et i november 2004 og det neste i mars 2005. På seminarene ble det bl.a. diskutert de utfordringene vi står overfor på dette miljø-området. Særlig behovet for et nært samarbeid mellom de ulike aktørene ble fremhevet som viktig. I tillegg var det uklart hvor langt politiets myndighet til å gripe inn overfor utenlandske skip strekker seg.

For å bygge opp kompetanse på området deltok derfor artikkelforfatterne på tokt med KV Nordkapp i Barentshavet én uke i august i år.

Hele toktet gikk over 3-4 uker og innen vi kom om bord hadde KV Nordkapp hatt mange ulike oppdrag; deltagerne på Svalbardkurset var transportert opp fra Longyearbyen til Ny-Ålesund, redningsmannen på helikopteret hadde reparert en jordingsfeil i en 40 meter høy antenne på Bjørnøya og helikopteret var benyttet for å hente inn igjen en forskningsstasjon for Polarinstituttet som skulle tilbake til fastlandet. Kystvaktskipet var også blitt anropt av en russisk tråler som anmodet om bistand etter at en fisker hadde fått en trålwire over hoftekammen og trengte legehjelp.

 

Krevende oppgaver i rom sjø

Kystvaktens primæroppgave i fredstid er å hevde norsk suverenitet og suverene rettigheter i havområder under norsk jurisdiksjon og i indre kystfarvann. For å kunne løse sine oppgaver er Kystvakten gitt begrenset politimyndighet og inspeksjons-/kontrollmyndighet, samt rett til å iverksette tvangstiltak.

Som følge av økt håndheving fikk vi høre om nylige oppbringelser av spanske trålere som drev med ulovlig fiske. Blant annet forsøkte en av trålerne å dumpe fisk i sjøen når kystvaktskipet nærmet seg. I tillegg fikk vi informasjon om et spennende og banebrytende samarbeid med russisk kystvakt.

Resten av toktet var rettet mot fiskeriinspeksjon. Vi fikk delta som observatører under inspeksjoner om bord på både norske og russiske fiskefartøy. Slik inspeksjon omfatter kontroll av fiskeredskap, hvorvidt bestemmelsene om minstemål blir overholdt, kontroll av fangsten med tanke på eventuell innblanding av ulovlige fiskeslag og ettersyn av skipets dokumentasjon i form av sertifikater og fangsdagbok.

På en av de russiske trålerne som ble inspisert var båtens kallesignal dekket til. Formålet med denne måten å skjule identiteten på var muligens å kunne sjonglere mellom de ulike fiskerisonene uten å bli registrert.

Entring av fiskefartøy fra lettbåten Sjøbjørn på KV Nordkapp kan for øvrig være en krevende øvelse i urolig sjø.

 

En ressurs som kan benyttes

For å holde kompetansen til mannskapet vedlike ble det ofte igangsatt ulike øvelser - mann over bord, havaritrening med brann og røykutvikling, funksjonstest av kanon og vannkanon og sanitetsopplæring.

En av maskinistene brifet oss i maskinrommet om oljefiltreringsutstyret om bord. Bevisst og ubevisst feil bruk av slikt utstyr, i strid med reglene i MARPOL-regelverket, er et relativt omfattende internasjonalt problem. Brudd på disse bestemmelsene er sterkt fokusert og håndheves aktivt i mange land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med. Vi holdt et innlegg om bevissikring i slike saker for befalet om bord.

Et problem med etterforskning av saker som omhandler forurensning fra skip er områdets internasjonale karakter. Skipsfarten er gjennomgående regulert av folkeretten og internasjonal privatrett hvilket gjør at etterforskning og påtalebehandling ofte oppleves som uhåndgripelig, selv for politi- og påtalemyndighet og andre statlige aktører på området. Det må erkjennes at politiet generelt har liten erfaring med etterforskning av denne typen saker, og det finnes lite rettspraksis på området. Samtidig vet vi at den økende skipstrafikken langs Norskekysten innebærer økt fare for forurensning slik at behovet for kompetanse i større grad vil bli etterspurt i årene som kommer. Inntil 2006 var det høyeste forelegget som er ilagt på dette området 250.000 kroner. I desember i fjor ble imidlertid selskapet Seatrans DA ilagt et forelegg på 2,8 millioner kroner etter et utslipp av olje utenfor kysten av Frankrike.

Hele kystvaktorganisasjonen representerer en profesjonell og etter vår mening unik ressurs ved håndheving av ulike regelverk til sjøs. Etater som forvalter andre områder bør merke seg kompetansen som finnes hos Kystvakten.

KystvaktenBilder fra Kystvaktturen.
Foto: Kystvakten, og Per Knut Vistad/Thomas Skjelbred, ØKOKRIM.