Av politiadvokat Per Kristian Haaland, Rogaland politidistrikt

Rogaland politidistrikts nordsjø-/miljøseksjon igangsatte straks teknisk og taktisk etterforskning av sammenrasingen. Etter begjæring fra politiet oppnevnte Stavanger tingrett to sivilingeniører ved Norges byggforskningsinstitutt i Trondheim (nå SintefByggforsk) som konstruksjonstekniske sakkyndige. De sakkyndiges rapport var til avgjørende hjelp for politiets etterforskning, også under den påtalemessige behandling av saken.

Illustrasjon av bygget

Bygget har en total grunnflate på ca. 4 000 m2, hvorav ca. 1 300 m2 utgjør hotelldelen i fire etasjer som er bygget over parkeringshuset. Parkeringshuset ble oppført i stedstøpt armert betong, mens hotelldelen ble oppført i betongelementer.

I tillegg til betongelementene ble noen prefabrikerte baderomskabinett og paller med gipsplater med i raset. Vekten av de sammenraste delene av hotellbygget ble beregnet til ca. 150 tonn. Ingen personer kom fysisk til skade. Under marginalt endrede omstendigheter kunne imidlertid raset resultert i dødsulykke med mange omkomne.

Etterforskningen viste at den direkte årsak til at deler av bygget raste sammen var flere endringer i monteringen av betongelementene, og at disse endringene ikke ble utført fagmessig eller teknisk forsvarlig i henhold til krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven. I tillegg var et prefabrikert veggelement underdimensjonert i forhold til forskriftsmessige krav. Følgene av dette var manglende «global avstiving» av deler av bygget, og for lav bærekapasitet i et betongelement. Som bakenforliggende årsaker ble det også avdekket mangelfull avviksrapportering og mangelfull oppfølging av avvik i byggeprosjektet.

Byggherre for prosjektet var firmaet Sykehusparkering AS. Kruse Smith AS var hovedbedrift og prosjektleder/byggherres representant og hadde totalentreprise for byggeprosjektet. Kruse Smith AS vedtok et forelegg på 250 000 kroner for overtredelse av arbeidsmiljøloven ved at foretakets HMS-plan var for generell og i svært liten grad tilpasset selve byggeprosjektet. Planen omhandlet ikke på hvilken måte foretaket i rollen som prosjektleder skulle sikre seg at man fanget opp avvik i prosjektet slik at korrigerende tiltak kunne iverksettes og sammenrasingen kunne vært unngått. I tillegg manglet planen spesifikke tiltak for arbeid med prefabrikerte betongelementer, eller tiltak for å hindre sammenrasing av betongelementbygget.

AS Betong hadde underentreprise på alle betongelementer unntatt hulldekkeelementer, og hadde ansvaret for all prosjektering, produksjon og montasje av disse i bygget. AS Betong vedtok et forelegg på 750 000 kroner for ovennevnte overtredelse av plan- og bygningsloven, og for overtredelse av arbeidsmiljøloven ved at foretaket hadde unnlatt å ta nødvendige forholdsregler for å hindre at egne og andre virksomheters ansatte i prosjektet ble skadet av ras. Foretaket ble også holdt ansvarlig for mangefull avviksrapportering/oppfølging av dette, samt manglende korrigerende tiltak som kunne hindret sammenrasingen.

I tillegg ble to ansatte i AS Betong ilagt hvert sitt forelegg på 20 000 kroner for overtredelse av arbeidsmiljøloven for mangelfull avviksrapportering/oppfølging av dette, samt manglende iverksettelse av korrigerende tiltak som kunne hindret sammenrasingen. Også disse foreleggene er vedtatt.