Av politiadvokat Stine Melbye Sørensen og politioverbetjent Trond H. Thorsen, Troms politidistrikt. Illustrasjonsfoto: yaymicro.no

Ved kontroll av fartøyets lasterom fikk Kystvakta mistanke om at det ikke var samsvar mellom lasten av steinbit og torskehoder der og hva som var oppført i fangstdagboka. Kontrollørene fra Kystvakta syntes det var mistenkelig at topplaget av lasten og dens emballasje hadde synlige skader som kunne tyde på at det var foretatt en rekke omstuinger av lasten. Rapportert fangst av steinbit var også høyere enn hos andre fartøy som hadde fisket i samme område til samme tid. Nærmere undersøkelser viste at det nedover i lasten var forholdsvis mer torsk og mindre torskehoder og steinbit enn i de øvre lagene.

 

Etterforsking og avhør ved Kystvakta

En tid etter oppbringelsen var besluttet, ønsket kapteinen på «Praia De Santa Cruz» å avgi forklaring. Kystvakta ble anmodet om å ta avhøret underveis til Tromsø. Et tidlig avhør er fordelaktig for den videre etterforskningen. I en del saker vil kapteinens forklaring medføre at saken er tilstrekkelig opplyst til at forelegg kan utstedes. Dersom foreleggene vedtas og tilfredsstillende garanti stilles, kan fartøyet unngå oppbringelse, og dermed også unngå et ofte betydelig økonomisk tap.

Avhøret ble gjennomført på engelsk og sikret ved lydopptak. Kapteinen bekreftet feilføring av fangstdagbok og under-/overrapportering av fangst. Avhøret endret likevel ikke beslutningen om å oppbringe skipet.

Lørdag 22. august overtok politiet i Tromsø saken fra Kystvakta. Politiet møtte til brief på KV Senja, der kystvakta redegjorde for saken. Kystvakta bistod politiet i etterforskingen også etter overtakelse av saken.

 

Politiets etterforsking

Politiet startet sin etterforskning av saken med en videre ransaking av fartøyet. Dokument- og databeslag ble gjennomgått og Kapteinen møtte til avhør hos politiet og avga en ny forklaring på vegne av seg selv og rederiet. Her la han frem en liste som skulle være korrekt angivelse av lasten om bord.

Politiet valgte å ikke feste lit til kapteinens forklaring og besluttet at lasten skulle losses for kontroll. Anbud ble innhentet fra aktuelle tilbydere i Tromsø og Tilbudene varierte betydelig i pris, men avgjørende for valg av samarbeidspartner ble den som tidligst kunne starte arbeidet.

Gjennomføring av lossing er et krevende arbeid som involverer flere. Vi benyttet Troms fryseterminal, som igjen leide inn ekstra lossemannskaper. Lossingen ble ledet av politiet med god bistand fra Kystvakta. Fiskeridirektoratet førte lister over fisk etter hvert som den gikk over vekt. Mattilsynet kontrollerte løpende at lossingen foregikk på en slik måte at kvaliteten ikke ble forringet. Arbeidet pågikk i 3 lange dager fra 7 om morgenen til 11 på kvelden. Regningen fra fryseterminalen var på vel 530 000 kroner og rederiet måtte selv engasjere og koste lasting.

Til sammen ble det losset 712 tonn produktvekt fisk. Dette ble stablet på 673 paller og inneholdt 24 164 blokker fisk. Avvik i forhold til rapportert fangst og skippers forklaring var betydelig.

 

Begjæring om rettslig gransking

Rederiets representant og kaptein påsto at det ble gjort grove feil ved kontrollen. Politiet registrerte ingen feil, og avviste innsigelsene. Etter avsluttet lossing stod rederiet fast på at tellingen var feil. Det ble hevdet at torskehoder var telt som torsk men verken rederiet eller kapteinen ønsket å forklare seg nærmere om hvilke feil som var gjort. På bakgrunn av innsigelsene ble den beslaglagte fangsten ikke frigitt.

Som alternativ til reell bevisføring under en hovedforhandling oversendte påtalemyndigheten en begjæring om rettslig gransking til Nord-Troms tingrett. Retten plikter å etterkomme påtalemyndighetens begjæring, og kan oppnevne sakkyndige til å forestå granskningen. Vurderingen fra påtalemyndigheten var at en rettslig granskning ville sikre bevisene til bruk ved en eventuell hovedforhandling.

 

Forelegg

Parallelt med begjæringen om rettslig gransking ble forelegg til rederiet og kapteinen utferdiget. Det var ikke fremlagt regnskap som skulle tilsi at kontrollen var uriktig. Påtalemyndigheten la til grunn at kontrollen var korrekt, og utstedte forelegg basert på resultatet av kontrollen.

Forelegget til rederiet ble satt til på 500 000 kroner og inndraging og saksomkostninger ble på henholdsvis 3 000 000 kroner og 500 000 kroner.

Forelegget til kapteinen var på 100 000 kroner.

Begge foreleggene ble vedtatt og betalt og begjæringen om gransking ble trukket.

 

Fiskekvoter og diplomati

Fiskeri- og kystdepartementet henvendte seg i ettertid til politiet med anmodning om utlån av sakens dokumenter. Departementet vurderte å tilbakekalle rederiets lisens for fiske.

I motsetning til andre fiskerisaker ble utenriksdepartementet i dette tilfellet underrettet om progresjonen i saken. Det var en rekke møter mellom norske- og portugisiske myndigheter. Saken vakte stor oppmerksomhet i Portugal. Portugisiske myndigheter bestred Norges rett til å oppbringe «Praia De Santa Cruz», og norsk jurisdiksjon i vernesonen.