vesttank_pris_bredde.jpg

Av: politiadvokat Inge Svae-Grotli, ØKOKRIM  //  Foto tankbil: Politiet / Foto prisutdeling: Henriette L. Busch / Portrettfoto: Leif I. Skaug

ØKOKRIM statsadvokatembete tiltalte i juni 2009 – to år etter eksplosjonen – virksomhetens styreleder og daglig leder for brudd på forurensningsloven, arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven. I tillegg ble en rådgiver tiltalt for brudd på forurensningsloven. Alexela, som hadde kjøpt Vest Tank dagen før eksplosjonen, vedtok et forelegg på to millioner kroner.

I tingretten ble alle de tre tiltalte dømt. Daglig leder ble dømt og rådgiveren frifunnet av Gulating lagmannsrett, mens saken mot styrelederen ble utsatt på grunn av sykdom. Den 19. januar 2012 avsa Høyesterett dom i saken mot daglig leder, og med det har den strengeste miljødommen mot person for overtredelse av forurensningsområdet i Høyesterett gått fra 45 dagers fengsel til to års fengsel. I tillegg ble han fradømt retten til å drive virksomhet, være daglig leder eller sitte i styret til et selskap hvis virksomhet krever tillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for en periode på fem år. Et sentralt spørsmål for Høyesterett var forståelsen av forurensningsloven § 78 annet ledd annet straffalternativ, som øker strafferammen til fem års fengsel når overtredelsen har «voldt fare for menneskers liv og helbred.» Høyesterett mente at det var riktig av lagmannsretten å subsumere både bensinbehandlingen og tankrenseprosjektet under forurensningsloven § 78 annet ledd annet straffalternativ. Som utgangspunkt for straffutmålingen viste Høyesterett også til tidligere avgjørelser om skjerpet straffenivå på miljøområdet. Ellers var skadene og det store farepotensialet naturlig nok sentrale utmålingsmomenter, og Høyesterett skrev blant annet: «Det viser også sakens alvor at overtredelsene fant sted på et tankanlegg med i alt 17 tanker fordelt på tre tankgårder, og hvor det i en av tankene ble lagret bensin. Et slikt miljø tilsier den aller største forsiktighet, og det er ikke rom for å eksperimentere.»

Høyesterett opphevet frifinnelsen av rådgiveren. Saken mot styrelederen og rådgiveren ble så behandlet av Gulating lagmannsretten vinteren 2013. Her ble styrelederen dømt til fengsel i to år og fem måneder og ilagt samme type rettighetstap som daglig leder, mens rådgiveren ble dømt til fengsel i 90 dager. Begge de domfelte anket til Høyesterett, men ble avvist av Høyesteretts ankeutvalg. Styrelederen ble også dømt for økonomisk utroskap og forsikringssvindel. Etter eksplosjonen hadde han gjennom sitt hovedselskap kjøpt to tanker til 4,3 millioner kroner, og disse solgte han videre til Vest Tank for dobbelt så mye. Han ba forsikringsselskapet om å få dekket hele beløpet (ca. 8,6 millioner kroner).   

Det er viktig å stille personer med styrende posisjoner i virksomheter som driver ulovlig, til ansvar, særlig når hensynet til sikkerheten ikke blir tilstrekkelig ivaretatt på grunn av inntjeningshensyn. I slike saker vil Høyesteretts uttalelse om den daglige lederen i avsnitt 129 være av interesse: «Jeg viser videre til at B var sentral i alle valgene som ble tatt vedrørende opplegget med bensinrensingen og håndteringen av det sterkt basiske avfallet. Han besluttet at dette arbeidet skulle gjennomføres med manglende sikkerhet, manglende kompetanse og til tross for det meget store skadepotensialet. Det var hans avgjørelser som skapte både faren og skadene som overtredelsen har medført.

I tillegg må det tillegges betydelig vekt at overtredelsene var sterkt profittmotivert.»

Personlig straffeansvar for bedriftslederne og deres rådgiver

Da ØKOKRIM overtok Vest Tank-saken høsten 2006, valgte vi å rette inn etterforskingen mot ledelsen i bedriften. Vi mener det av allmennpreventive grunner er viktig å straffe bedriftsledelsen og rådgivere når de har begått alvorlige overtredelser av miljølovgivningen. Trusselen om straff kan i seg selv ha en viktig signaleffekt, og det gjelder ikke minst på miljøkriminalietsområdet. Jeg tror altfor mange miljøkriminalitetssaker kun ender med straff mot foretaket uten at ledelsen, som har medvirket til de straffbare handlinger, må stå til ansvar for det. Saken viser at en styreleder og for den saks skyld også en daglig leder ikke bare kan ha fokus på å tjene penger. De må også ha fokus på sikkerhet og miljø, og må holde seg orientert, følge med og ha kontroll på hva som skjer i selskapet. Dette aktsomhetskravet skjerpes ytterligere når bedriften håndterer farlig avfall. En styreleder kan selvsagt overlate ansvaret av den daglige driften til en daglig leder, men han har en plikt til å føre tilsyn med virksomheten, og kravene til aktsomhet øker når forholdene tilsier dette.  Er styrelederen i tvil om virksomheten har tillatelse til å drive slik de gjør, må saken legges ordentlig frem for myndighetene. Det er ikke nok med en prat med den daglige lederen.

hoviskeland_hth_pris_vesttank.jpg tarjei_vesttank_pris_kvadratisk.jpg
Hans Tore Høviskeland Tarjei Istad

 

Internasjonal oppmerksomhet

tarjei_pris_dubai_vesttank.jpgEtterforskingen og irretteføringen av Vest Tank-saken har nylig fått internasjonal oppmerksomhet. Organisasjonen International Association of Prosecutors (IAP) har tildelt førstestatsadvokatene Hans Tore Høviskeland og Tarjei Istad prisen «Prosecutor of the Year Award 2014» for deres innsats i Vest Tank-saken. I tildelingsbrevet skriver generalsekretær Derk Kupiers følgende:

I am delighted to be able to inform you that at the recent meeting of the Executive Committee of the IAP, it was decided that you should be one of the recipients of the Prosecutor of the Year Award.

As you may know, the main aim of this award is to give recognition and encouragement to front-line prosecutors, who have demonstrated outstanding performance in their work, domestically or internationally:

  • in combating crime in the conduct of the investigation or the prosecution, or
  • in defending the independence and integrity of prosecutors, or
  • in successfully promoting international cooperation and/or human rights, or
  • in significantly contributing to improving the effectiveness of the criminal justice system.

The reason for the Executive Committee of the IAP to elect you for this prestigious award is that you successfully handled the legal proceedings in a case concerning environmental crimes where tanks of a company in Norway containing waste from the oil production exploded, causing immediate danger to the company’s employees because of exposure, and the spread of dangerous chemicals in a large surrounding area, which resulted in a number of citizens suffering with serious health problems. Both the oil company and the manager were sentenced by the Norwegian Supreme Court. This case had international influence as well, after a similar accident happened in Ivory Coast, West Africa.

trond_eirik_schea_vesttank_pris.jpgVi gratulerer

ØKOKRIMS overordnede mål er allmennprevensjon, det vil si å bidra til at aktørene avholder seg fra å begå lovbrudd, at de ikke lar egen profitt eller likegyldighet gå foran hensynet til miljøet og andre viktige samfunnsverdier. Iretteføringen av Vest Tank-saken er et glimrende eksempel på dette. Saken har vært en milepæl på miljøkriminalitetsområdet og blir sitert i de fleste nyere miljøkriminalitetsavgjørelser og i andre saker om personlig straff i tillegg til foretaksstraff.  

Vi er stolte av arbeidet som er utført i etterforskingen og irretteføringen av Vest Tank-saken i ØKOKRIM. Det er en stor anerkjennelse at Hans Tore Høviskeland og Tarjei Istad mottar IAPs pris for det utmerkede arbeidet som er gjort i denne ØKOKRIM-saken. Med seg på laget hadde de spesialetterforskerne Per Knut Vistad og Vivian Miksch Fredenborg fra ØKOKRIM, i tillegg til at de samarbeidet godt med lokalt politi i Gulen. ØKOKRIM gratulerer!