Faun farma

Tekst: politiadvokat Tor Anders Persen, Follo politidistrikt  /  tor.anders.persen@politiet.no  //  Foto s. 19: Shutterstock, s. 20: Tollvesenet

Verdens helseproblemer blir ikke bare ivaretatt av tradisjonell skolemedisin. Det globale markedet for naturpreparater og helsekostprodukter er meget stort, og en del av vår klodes arter av vill flora og fauna har egenskaper som dette markedet etterspør. Overhøsting kan medføre at en planteart reduseres kraftig eller forsvinner helt. CITES skal sikre en bærekraftig utnyttelse og beskytte ville dyr og planter som er utsatt for internasjonal handel.

Den innførte varen

Prunus africana er et treslag som er gjenstand for internasjonal handel. Treet har sin opprinnelse i den tropiske delen av Afrika. Det er barken fra treet som høstes. Barken, kjent som pygeum, høstes fra viltvoksende trær og er et kjent middel for bruk mot prostataproblemer. Fra å være et lokalt produkt brukt i afrikanske land har det blitt et populært produkt i Vesten. Overhøsting har medført at treet nå er i fare for å bli utryddet, og det er av den grunn oppført på CITES II-listen.

Et selskap i Follo som driver med produksjon og utvikling av produkter innenfor helsekost, kosttilskudd og kosmetikk, så store fortjenestemuligheter i å tilby et produkt til menn med prostataproblemer. (Pygeum er kjent for å ha lindrende egenskaper ved godartet forstørrelse av prostatakjertel.) Selskapet hadde undersøkt i legemiddellovgivningen og funnet ut at ekstraktet ikke var klassifisert som et legemiddel, og mente derfor at det var en lovlig handelsvare som kunne importeres fritt. De helt innledende samtaler mellom tollregionen og vareeier tydet på at virksomheten ikke var klar over restriksjonene på planteproduktet.

Anmeldelsen

Importen av barken, totalt 150 kg, ble avdekket gjennom en kontroll på Gardermoen hvor Tollvesenet sammen med flere etater hadde en koordinert aksjon med fokus nettopp på innførsel av truede arter til bruk i naturpreparater. Kontrollen ble gjennomført som et ledd i en større aksjon initiert av INTERPOL og ledet av ØKOKRIM i Norge. Problemet i denne saken var at sendingen fra Kina ikke inneholdt verken eksportlisens eller re-eksporttillatelse fra avsenderlandet, hvilket er et krav for CITES II-produkter. Når en slik eksporttillatelse mangler, er det umulig å dokumentere opprinnelsen, og da har man ingen garanti for at produktet tilhører et lovlig uttak av plantearten.

Tollvesenet, som naturlig nok er dem som først avdekker det straffbare forholdet, gjorde en god jobb da anmeldelsen ble utarbeidet, og skrev gode rapporter i saken. Et nystartet miljøteam fikk dermed et godt utgangspunkt for den videre etterforskningen.

I kjølvannet av denne kontrollen gjennomførte Follo politidistrikt sammen med Tollvesenet en etterkontroll i selskapets lokaler hvor det ble avdekket to tidligere importer av samme vare, til sammen 175 kg. Heller ikke her forelå det noen dokumentasjon. Totalt hadde helsekostprodusenten innført 325 kg pygeum. Etterkontrollen medførte beslag i et restlager av produktet på 60 kg. 260 kg var allerede benyttet i produksjonen og videresolgt.

En skulle tro at helsekostprodusenten etter dette ville avstå fra ytterligere befatning med produktet. Det viste seg imidlertid at helsekostprodusenten åpenbart trengte ekstraktet (firmaet er en kontraktsprodusent som selger etter bestilling fra varemerkeeier), for nå gikk de vekk fra å importere selv, men bestilte i stedet varen fra en annen norsk importør, som gjorde de samme feilene, nemlig å importere uten å forsikre seg om at de påkrevde papirene forelå. Helsekostprodusenten kjøpte totalt 450 kg pygeum som importøren i Nittedal skaffet til veie. Dette forholdet ble avdekket av Tollvesenet gjennom en etterkontroll initiert av en henvendelse fra Direktoratet for naturforvaltning, som igjen hadde fått informasjon om at firmaet hadde innført pygeum.

Felles for begge selskapene var at de nektet straffskyld i avhør og skyldte i hovedsak på avsenderen av den bestilte varen. Det hører med til historien at varedeklarasjonene ikke inneholdt noen opplysninger om forsendelsens innhold utover at det var urter, ei heller var det opplyst at forsendelsen krevde tillatelse fra andre myndigheter ved innførsel (herunder CITES-dokumentasjon), hvilket er et krav når det er snakk om ervervsmessig innførsel. Ingen av selskapene tok ei heller kontakt med Tollvesenet etter mottak av varen når de måtte oppdage at det ikke fulgte med noen CITES-eksporttillatelse.

Follo politidistrikt ferdigstilte sakene i 2013, de har da blitt tre år gamle. Resultatet ble et forelegg (foretaksstraff) på 200 000 kroner til hver av importørene og inndragning av hhv. 200 000 og 80 000 kroner fra hver part. Hos politiet ble det straffbare forholdet vurdert til å være alvorlig, og botens størrelse skulle reflektere dette. På den annen side var saken blitt gammel, og det måtte også gjenspeiles i straff­utmålingen. Begge selskapene vedtok etter en betenkningstid foreleggene.

Erfaringer

Det er en kjensgjerning at disse sakene tok for lang tid å etterforske og påtalevurdere. Sakstypen er viktig. Norge har forpliktet seg internasjonalt gjennom CITES-konven­sjonen, hvilket betyr at sakstypen skal behandles med stort alvor. Rettspraksis de senere år viser en skjerpet holdning overfor miljø­overtredelser. I Rt 2003 side 634, som gjelder ulovlig innførsel av gjenstander utsmykket med deler fra truede dyrearter, uttaler Høyesterett at det er sterke allmennpreventive hensyn bak straffutmåling i saker som gjelder overtredelser av forbudet mot inn- og utførsel av CITES-listede gjenstander når overtredelsen skjer i næringsøyemed. Utgangspunktet bør være ubetinget fengsel når overtredelsen skjer i næringsøye­med, uttalte Høyesterett.

Tollvesenet og Miljødirektoratet er viktige ressurser som politiet bør spille på. Erfaringene ved Follo politidistrikt er at de kjenner og er interesserte i saksfeltet, og er mer enn villige til å bistå politiet med sin kompetanse. Miljø­direktoratet er for øvrig forvaltningsmyndighet for Norges del av CITES-avtalen.

Kort om den rettslige siden

Innførsel av CITES-produkter reguleres av CITES-forskriften, og overtredelse vedrørende planteprodukter straffes etter lov om innførsle- og utførsleregu­lering § 4. Strafferammen for forsettlig overtredelse er bot eller fengsel opptil seks måneder (eller begge), hvilket gir en foreldelsesfrist på to år. Alle som har jobbet i politiet eller påtalemyndigheten, har opplevd at en straffesak har måttet bli henlagt på grunn av foreldelse. Det kan være fort gjort å glippe på CITES-saker hvis man ikke har gode rutiner eller egne miljø­etterforskere eller miljøjurister som er observante på foreldelsesreglene. Det er viktig at fristavbrytende skritt tas innenfor toårsfristen. Når det gjelder innførsel, er det imidlertid slik at en overtredelse som regel innebærer en overtredelse av tolloven med forskrifter. For de tilfeller man kan klassifisere tollovertredelsen som særlig grov, forhøyes strafferammen i tolloven fra seks måneder til to år (seks år ved forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse), hvilket igjen gir en foreldelsesfrist på fem år (ti år). Ved idealkonkurrens (når man overtrer flere straffebud i en og samme handling) så følger straffansvaret den lengste foreldelsesfristen. Dette innebærer at en sak etter lov om innførsle- og utførsleregulering ikke nødvendigvis er foreldet etter to år. Man bør sjekke om man i tillegg står overfor et brudd på tolloven § 16-7 (særlig grov overtredelse).

I dette tilfellet bød ikke vurderingen av hvorvidt tollovertredelsen var særlig grov på særlige vanskeligheter idet nær sagt samtlige momenter i § 16-7 annet ledd var til stede i vår sak idet omfanget i seg selv var stort, varen var ment for omsetning, og innførselen var underlagt særlige vilkår.