Tekst: statsadvokat Tarjei Istad ØKOKRIM. Foto: Kystvakten.

Som ledd i ØKOKRIMs arbeid mot ulovlig hummerfiske tok enheten høsten 2011 inn to saker om ulovlig hummerfiske til påtaleavgjørelse. Sakene var fra henholdsvis Agder og Hordaland politidistrikt og ble i all hovedsak etterforsket lokalt.

 

Gode anmeldelser fra Kystvakten

Skipssjef Roger Hoel
Her er skipssjef Roger Hoel ombord på KV Tor. Han holder frem hummerne fra beslaglaget i saken i Hordaland.

Begge sakene var anmeldt av Kystvakten v/KV Tor. Anmeldelsene inneholdt gode beviser, blant annet bilder. I saken i Hordaland fremgikk det av anmeldelsen at hummeren ble funnet i samleposer som hang på den mistenktes fartøy. I saken fra Agder ble hummeren funnet i samleposer som hang på leppefiskmerder. Merdene kunne ikke umiddelbart knyttes direkte til den mistenkte, men etter at Kystvakten hadde vært i kontakt med en annen person, meldte den mistenkte seg per telefon for Kystvakten. Etterforskningen resulterte i tilståelse i begge sakene.

 

Ett år uten leppefiske

Mannen i Agder hadde altså fisket 19 hummere utenfor sesongen, og av disse var fem under minstemål. I tillegg inneholdt forelegget en post om fiske av 34 torsk under minstemålet på 40 cm, jamfør havressursloven § 61 jamfør forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 § 43 nr. 2 bokstav b. Torsken oppbevarte han i samleposer festet med tau under en kai.

I begjæringen om tilståelsesdom foreslo ØKOKRIM at straffen ble satt til betinget fengsel i 21 dager og 15 000 kroner i bot, subsidiært fengsel i 30 dager. Det ble vist til at europeisk hummer i norske farvann er klassifisert som «nær truet» i Norsk Rødliste 2010, og videre til den lave oppdagelsesrisikoen, særlig når det ulovlige fisket skjer i forbindelse med lovlig leppefiskfiske. Faren for at hummer går i leppefiskteinene er etter ØKOKRIMs forståelse stor. Videre ble det vist til foreleggspraksis og de to dommene som foreligger (se omtale i Miljøkrim 2/2011 side 13).

Det ble påstått inndragning av delvis verdi av den siktedes båt med 6 000 kroner. Det dreide seg om en Hansvik 18 fot hvor KV Tor hadde funnet strips som «matchet» med de som var brukt på hummerne.

Jakt og fangst utenom lovlig jakttid medfører normalt tidsbegrenset tap av retten til jakt og fangst, jamfør Rt. 2003 side 104 avsnitt 24 med videre henvisning til Rt. 1990 side 1080. Med henvisning blant annet til denne dommen foreslo påtalemyndigheten at leppefiskfiskeren  i Agder ble fradømt retten til å fiske leppefisk i ett år, idet ulovligheten hadde skjedd i tilknytning til denne aktiviteten, jamfør straffeloven § 29 første ledd bokstav b.

Lister tingrett fastsatte straff, inndragning og rettighetstap som foreslått av påtalemyndigheten. Det var ikke til hinder for rettighetstap at siktede hadde inntekter fra leppefiskfisket. Det hadde i 2011 dreid seg om cirka 50 000 kroner, som var et lite beløp i forholds til mannens lønn i arbeidsforhold. Mannen har vedtatt dommen.

 

Bot i Hordaland

Saken fra Hordaland var noe mindre alvorlig enn den fra Agder, idet det dreide seg om 12 hummere. Ingen av dem var under minstemål. Det ble derfor reagert med forelegg som lød på 18 000 kroner, subsidiært fengsel i 18 dager, samt delvis verdiinndragning av fartøyet med 6 000 kroner. Forelegget er vedtatt.