festskrift_fokus.jpg

Av: Miljøkrimredaksjonen, ØKOKRIM

Redaksjonskomiteen for festskriftet har bestått av høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Jens Edvin A. Skoghøy og Toril M. Øie.

Festskriftet består av over 30 fagartikler, som særlig omhandler Tore Scheis mangeårige virke i Høyesterett. Forfatterne kommer fra Høyesterett, fra universitetene osv.

En av artiklene i festskriftet er «Høyesterettspraksis om miljøkriminalitet fra de siste 15 år». Artikkelen er skrevet av førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland og gir en god innføring i temaet. Artikkelen åpner med følgende setning: «Neppe noe annet rettsområde har hatt en slik utvikling de senere årene med skjerping av strafferammer som miljøstrafferetten.» Deretter vises det gjennom rettspraksis hvordan Høyesterett har fulgt opp denne utviklingen. Den ca 30 sider lange artikkelen presenterer også mange av sakene ØKOKRIMs miljøteam har arbeidet med de siste 15 årene.