Av rådgiver Anne Kjersti Narmo, SABIMA.

Orkide

Orkideen rød skogfrue (Cephalanthera rubra) er rødlistet og fredet.
Foto: Arne Jakobsen.

I mer enn hundre år har Norge hatt foreninger for folk med en biologifaglig tilnærming til natur. Først ute var Nyttevekstforeningen (1902), som nå heter Norges sopp- og nyttevekstforbund. Så kom Norsk entomologisk forening (for insektinteresserte) i 1904. Siden kom foreninger innen botanikk, zoologi, ornitologi og mange andre. Interessen og spesialkunnskapen i disse foreningene har brakt fram det meste av den kunnskapen som finnes om utbredelsen av planter og dyr her i landet.

For at all denne kunnskapen bedre skulle få innflytelse på forvaltning og politiske prosesser ble SABIMA opprettet i 1996. Elleve landsdekkende biologiske foreninger er i dag med under denne paraplyen. Til sammen har foreningene over 18.500 medlemmer og rommer de fleste biologiske fagfolkene samt de fleste dyktige amatørbiologene i Norge. Å samle all denne spisskompetansen i et nettverk har vist seg svært virkningsfullt. Det finnes knapt et biologisk spørsmål nettverket ikke kan svare på i løpet av kort tid, noe som har gitt organisasjonen stor troverdighet i politiske og administrative miljøer.

SABIMA er opptatt av at rådene som gis, og i særdeleshet politiske og administrative beslutninger, har et solid faglig fundament.

Den arts- og naturkunnskapen Norge har må organiseres og integreres bedre og tas i bruk i en føre-var-tilnærming. SABIMA arbeider for å få ressurser til å kunne gjøre denne jobben

SABIMA arbeider også for at offentlige og private instanser med ansvar for naturforvaltning, ikke minst kommunene, skal ha biologisk kompetanse. Slik kan Norge få den kunnskapsbaserte forvaltningen myndighetene satser på.

Av større viktige saker SABIMA har arbeidet mye med de siste årene er ny naturmangfoldlov og havressurslov, forvaltningsreform (nye regioner), EUs rammedirektiv for vann, introduserte arter, skogsertifisering, kommunal kartlegging av biomangfold og ikke minst rødlisteprosjektet. I dette prosjektet koordinerer SABIMA feltarbeidere som kartlegger og overvåker planter, sopp og insekter som finnes på rødlisten. Ny nasjonal rødliste ble lansert 6. desember, og SABIMA har hatt et tett samarbeid med Artsdatabanken1 som er ansvarlig for utformingen av denne nye lista over truede arter. I tillegg til å følge artenes bestandsutvikling, oppdager ofte feltbiologene flora- og faunakriminalitet. For etterforskere i politiet kan det være nyttig å kontakte nettverket for å komme i kontakt med personer med lokal tilhørighet og spesialkunnskap om forskjellige arter.

1Artikkel om Artsdatabanken stod på trykk i miljøkrim nr 1/2006.

 

Hva er SABIMA?

SABIMA er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge

Følgende 11 foreninger er under SABIMA-paraplyen:

 1. Forum for Natur og Miljø
 2. Kulturøkologene
 3. Norges sopp- og nyttevekst-forbund
 4. Norsk Biologforening
 5. Norsk Botanisk Forening
 6. Norsk entomologisk forening
 7. Norsk Limnologisk Forening
 8. Norsk Ornitologisk Forening
 9. Norsk Zoologisk Forening
 10. Norske Havforskeres Forening
 11. Seksjon for toksikologi v/ NSFT

Sekretariatet består av 4,5 årsverk, som suppleres med personer som er innom via engasjementer, prosjekter og arbeidstiltaksordninger.

 

Hva gjør SABIMA?

I tillegg til å koordinere og styrke medlemsforeningenes arbeid, skal SABIMA fylle følgende roller:

Pådriver

SABIMA skal være en aktiv pådriver i forhold til sentrale forvaltningsmyndigheter og politiske miljøer.

Kritiker

SABIMA skal på et faglig og saklig grunnlag være en aktiv kritiker av ulike aktører innenfor areal- og naturforvaltningen.

Premissleverandør

SABIMA skal være en viktig premissleverandør i arbeidet for vern og en bærekraftig forvaltning av biologisk mangfold.

Kunnskapsutvikler

SABIMA skal være en viktig aktør i arbeidet med å bygge opp kunnskap om biologisk mangfold.

SABIMA kan kontaktes på telefon
22 36 36 41 – 22 36 36 42
22 20 06 66

E-post: sabima@sabima.no

Det fins også mye informasjon på nettsidene: www.sabima.no