Foredragsholdere

Tekst/foto: Miljøkrimredaksjonen

Trond Eirik Schea innledet og fortalte kort om hvilke saker og andre oppgaver ØKOKRIM er opptatt med nå senhøstes. Han trakk også fram arbeidet med særorgansutredningen der resultatet som skal foreligge i en NOU i mars 2017, vil omfatte ØKOKRIM. Også NTAES ble nevnt som et eksempel på et organ der flere sentrale tilsynsetater jobber sammen

Tilsynsorgan med arbeidsfelt som tangerer miljøsaker var i år samlet på ØKOKRIM til sentralt miljøforum. Representantene fra de ulike etatene og tilsynsorganene fikk blant annet høre om Mattilsynets nye interne dataregister over aktuelle saker som de har utviklet selv.

– Dette er tenkt å være en støtte i arbeidet vårt med å få en mest enhetlig reaksjon på saker vi behandler, understrekte seniorrådgiver Ellen Hestenes i Mattilsynet.

Videre var Politidirektoratet representert ved seksjonssjef Astrid Borge som redegjorde for hva som skjer i den omfattende omorganiseringen i politiet. Borge forklarte hvordan fagfeltene økonomi og miljø skal ivaretas i den nye strukturen som nå etableres. – Det skal skje store endringer samtidig som ordinær drift selvfølgelig skal opprettholdes hele tiden, sa Borge.

Tilsynsorganene fikk også høre om Miljøkrimavdelingens saker, både de som er under arbeid og de som nylig er ferdig avgjort. Her var det også noen avgjørelser fra Høyesterett som er prinsipielle og viktige å ta med seg i videre arbeid med miljøkriminalitet.

Avslutningsvis hadde spesialetterforsker Joachim Schjolden et foredrag om muligheter ved digital etterforskning.

Følgende var representert på Sentralt miljøforum: Arbeidstilsynet, fiskeridirektoratet, Kystvakten, Kystverket, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Petroleumstilsynet, Politidirektoratet, Riksadvokaten, Toll og avgiftsdirektoratet og ØKOKRIM.