Pressen krever fri kjøring i utmark

Norsk presseforbund ønsker en generell tillatelse for journalister til å kjøre i utmark. Ifølge Naturvernforbundets magasin Natur og Miljø er det juridisk rådgiver Ina Lindahl i presseforbundet om sier dette i en kommentar til NRK Sámi Radio.

– Dispensasjonspraksisen fungerer ikke bra nok for media. Prosessen kan normalt ta to til seks uker. Dette systemet går ut over pressens dekning blant annet av akutte situasjoner og hendelser hevder Lindahl.

Både Naturvernforbundet og Kautokeino kommune, som er kjent som en av de mest velvillige kommunene når det gjelder å gi tillatelser til motorferdsel i utmark, mener presseforbundets forslag går for langt.

 

Ulovlig graving og sprengning i Bergen

To grunneiere og entreprenøren som utførte sprengnings- og gravearbeider på en boligeiendom i Bergen er ilagt forelegg av ØKOKRIM for overtredelse av plan- og bygn-ingsloven og kulturminneloven

Boligen er en stor villa og ligger i et av Bergens bedre boligområder. Kort tid etter overtakelse av eiendommen i 2003 søkte eierne kommunen om å få grave ut til en parkeringsplass. Eiendommen ligger til en smal vei der det ikke er mulig å parkere. De fikk avslag på søknaden med den begrunnelse at det tidligere var gjort funn av kulturminner et annet sted på eiendommen, og at potensialet for nye funn dermed var stort.

I 2005 lot eierne likevel en entreprenør grave ut til en parkeringsplass på det aktuelle stedet. Kommunen oppdaget arbeidene, og de ble umiddelbart stanset. Undersøkelser viste at jordbrukslag fra før 1537 var skadet. Grunneierne ble ilagt forelegg på henholdsvis 50.000 kroner og 90.000 kroner. Entreprenøren ble ilagt både personlig forelegg på 20 000 kroner og 250 000 kroner til firmaet for overtredelse av plan- og bygningsloven og kulturminne-loven. Entreprenøren har nektet å vedta foreleggene, mens grunneierne fortsatt vurderer vedtakelsesspørsmålet.

 

Kommune bøtelagt

Kragerø kommune er av ØKOKRIM ilagt et forelegg på 250 000 kroner for overtredelse av forurensningsloven. Bakgrunnen for forelegget er at en og/eller flere ansatte i kommunen i perioden fra 1998 til våren 2002 tillot at bedriften Petro Oil AS slapp ut betydelige mengder prosessvann direkte ut i Kilsfjorden. Dette skjedde ved en rekke anledninger i forbindelse med bedriftens behandling av farlig avfall. Kragerø kommune hadde ikke oversikt over hvilke miljøgifter som kunne bli sluppet ut fra bedriften. Kommunen tillot disse utslippene til fjorden til tross for at slik tillatelse eventuelt skulle vært gitt av Statens forurensningstilsyn.

Videre leverte Petro Oil AS ved en rekke anledninger en betydelig mengde farlig avfall på den kommunale søppelfyllingen til tross for at kommunen ikke hadde tillatelse til å ta imot farlig avfall og det ble ikke foretatt noen kontroll og/eller tilstrekkelig kontroll fra kommunens side på hva bedriften leverte.

Tidligere daglig leder i Petro Oil AS er i Agder lagmannsretts dom av 30. mars 2006 idømt en straff av fengsel i 3 år og inndragning av vinning med 4 millioner kroner.

 

Høyesterett

Høyesterett. Foto: Kenneth Didriksen, ØKOKRIM

Høyesterett skal behandle ankene over straffutmålingen og anken over inndragningen.

 

Miljøsak i Høyesterett

I en ØKOKRIM-sak dømte Agder lagmannsrett i april i år en bedriftsleder til fengsel i 3 år for grovt bedrageri, utroskap, falsk forklaring og brudd på forurensningsloven og regnskapsloven.

I tillegg til fengselsstraff og inndraging av vinning på 4 millioner kroner er mannen også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i 5 år. Dommen er nærmere omtalt i Miljøkrim nr 2/3–2006 side 24. Domfelte anket dommen i sin helhet til Høyesterett. ØKOKRIM motanket over straffutmålingen og ett forhold vedrørende lovanvendelsen. I beslutning av 20. november 2006 har Høyesteretts kjærmålsutvalg truffet beslutning om at Høyesterett skal behandle straff-utmålingen og inndragningen.

 

Signalkreps i Norge

For første gang er arten signalkreps (Pasifastacus leniusculus) påvist i Norge. Den er funnet i et lite vassdrag i Dammane landskapsvernområde ved Brevik i Porsgrunn. Direktoratet for naturforvaltning frykter konsekvensene av funnet, ettersom signalkreps er bærer av krepsepest, og regnes som den største trusselen mot den norske ferskvannskrepsen (Astacus astacus). Den norske ferskvannskrepsen står på rødlisten over truede arter. Signalkrepsen er motstandsdyktig mot sykdommen den selv er bærer av, mens den europeiske krepsen er fullstendig forsvarsløs. Erfaringene fra resten av Europa viser at dersom signalkrepsen først etablerer seg i et vann, vil den utrydde eventuelle bestander av ferskvannskreps. Forskjellen på signalkreps og ferskvannskreps er blant annet at signalkrepsen har hvite flekker på klørne. Saken ble anmeldt til Telemark politidistrikt.

 

Forelegg for overtredelse av lov om allmenngjøring av tariffavtaler

Et bygningsfirma er ilagt en bot på 40.000 kroner fordi det betalte sine polske arbeidstakere for lite lønn. I en periode på ca. 6 måneder betale et firma fire polske ufaglærte bygningsarbeidere en timelønn på 97,50 kroner til tross for at minstelønnen for ufaglærte etter lov om allmenngjøring av tariffavtaler er 115 kroner. (Østfold politidistrikts sak)

 

Forelegg for ikke å ha utbetalt overtid

I en periode på nesten ett år unnlot et selskap å betale tillegg i lønn for overtidsarbeid til en snekker fra Polen. Dette er i strid med bl.a. arbeidsmiljøloven § 19-1 og selskapet er ilagt et forelegg på 40.000 kroner. (Østfold politidistrikts sak)

 

Vedtatte forelegg – innførsel av ulovlig hagedamfisk

Et selskap i Follo importerte i perioden 2001–2006 flere hundre levende stør. Hensikten var at disse skulle selges som prydfisk for utsetting i blant annet hagedammer. Importen skjedde uten at det var gitt tillatelse for slik import fra Direktoratet for naturforvaltning. I mai 2006 ble 7 levende stør på ca 80 cm beslaglagt under en aksjon av ØKOKRIM og senere overført Akvariet i Bergen. Det ble videre utferdiget forelegg både for brudd på lakse- og innlandsfiskeloven og forskrift om handel med truede arter (CITES). Innehaverne av selskapet har nå vedtatt foreleggene og inndragning av vinning på til sammen 44.000 kroner for innførsel av ulike arter stør til Norge (ØKOKRIMs sak).

 

Artsdatabanken

Ny norsk rødliste

6. desember 2006 presenterte Artsdatabanken den nye nasjonale rødlisten. Den nye rødlisten er betydelig mer omfattende enn den forrige utgitt av Direktoratet for naturforvaltning i 1998. Nå er det kriteriene fra den Internasjonale naturvernunionen (IUCN) som legges til grunn. Totalt er det vurdert vel 22.000 av totalt ca 40.000 kjente flercellede arter som eksisterer i Norge. Rødlista er fordelt i seks ulike kategorier for truethet. Begrepene som fra nå av skal definere truethet er i prioritets rekkefølge 1. Lokalt utryddet- RE (Regionally extinct), 2. Kritisk truet- CR (Critically endangered), 3. Sterkt truet- EN (Endangered), 4. Sårbar- VU (Vulnerable), 5. Nær truet- NT (Near threatened) og 6. Datamangel- DD (Data deficient). Mer informasjon finnes på Artsdatabankens hjemmesider: www.artsdatabanken.no.

 

Ny frist for ettermerking av eldre utstoppede dyr

Direktoratet for naturforvaltning (DN) utvider amnestiperioden for ettermerking av eldre preparater fra før 1. januar 2005. Fram til 31. desember 2007 vil det være mulig å få etterregistrert og merket de sjeldne artene dverggås, havørn, kongeørn, jaktfalk, vandrefalk, lappugle, slagugle og snøugle. Registreringen og merkingen foretas av autorisert preparant eller hos fylkesmannen. Disse preparatene blir registrert i en sentral database, og utstyres med en mikrochip. Dette skal være kostnadsfritt for eieren. Det kreves ingen dokumentasjon på preparatets lovlighet i forbindelse med dette.

 

Revisjon av motorferdselsloven

Hensynet til naturmiljøet bør fortsatt være den grunnleggende verdien når motorferdsel i utmark skal reguleres. Dette er hovedkonklusjonen i rapportene fra prosjektet "Motorferdsel og samfunn".

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har utarbeidet rapportene som nylig ble levert til Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Rapportene fra prosjektet vil inngå som en del av grunnlagmaterialet i det pågående arbeidet med revisjon av regelverket for motorferdsel.

DN vil sende et forslag til nytt regelverk på høring i løpet av våren 2007. Endelig tilrådning vil trolig bli oversendt til Miljøverndepartementet andre halvår 2007.