Forlegg for barmarkskjøring

En hytteeier og en entreprenør har vedtatt forelegg på henholdsvis 40 000 kroner og 15 000 kroner etter at en gravemaskin på fem tonn ble kjørt inn i terrenget for å gjøre grunnarbeider på en hyttetomt. Hyttetomten lå i LNF-område i Valle kommune. Det var ca. 2,5 km. fra bilvei og inn til hyttetomta. Gravemaskinen ble tatt inn når det var bløtt, og den etterlot stygge beltespor i terrenget. I tillegg til sporene ble det to steder i traséen grovplanert. Denne grovplaneringen medførte tilrettelegging for økt ulovlig ferdsel med andre typer terrenggående kjøretøy, noe som har vært et problem i området. Grunneier hadde fått uttrykkelig avslag fra kommunen på å ta inn gravemaskinen, men satte seg forsettlig utover avslaget. For entreprenørens del er det lagt til grunn at han ble villedet av grunneier, og at han av den grunn kun har utvist uaktsomhet i forbindelse med forholdet.

 

Bedre bruk av plantevernmidler

Europaparlamentet har til behandling to lovforslag som skal modernisere reglene for bruk av plantevernmidler. Forslagene går blant annet ut på å forby sprøyting fra fly og foreslår opprettelse av buffersoner rundt vannløp. Bostedsområder, parker og rekreasjonsområder skal i utgangspunktet være fri fra plantevernmidler. De nye lovforslagene som parlamentet behandler skal blant annet forbedre helse- og miljøbeskyttelsen, styrke landbruket og øke konkurransen mellom produsenter. Medlemslandene blir nå pålagt å utarbeide nasjonale tiltaksplaner for å redusere bruken av sprøytemidler.

 

Nedgang i antall ynglinger av jerv i 2007

I 2007 ble det påvist 51 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge, noe som tilsvarer ca. 362 dyr. Dette er seks ynglinger færre enn i fjor, og 11 ynglinger færre enn i 2005. Det nasjonale bestandsmålet for jerv er 39 årlige ynglinger. Registreringsperioden med feltregistreringer av ynglinger av jerv er nå sluttført av Statens naturoppsyn og det foreligger nå en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) som redegjør for resultatene.

 

Memo for politi/påtalemyndighet ved etterforskning/iretteføring av miljøsaker

En prosjektgruppe underlagt The Pollution Crimes Working Group i Interpol har ferdigstilt sitt arbeid. Deltakere fra flere land med ulik bakgrunn og erfaring har deltatt i gruppen, og prosjektet har vært ledet av spesialetterforsker Per Knut Vistad fra Miljøteamet ved Økokrim.

Bakgrunnen for prosjektet har vært en erkjennelse av at straffene i miljøsaker rundt om i verden ikke har vært høye nok til å gi en tilstrekkelig avskrekkende effekt. Arbeidet har pågått et par års tid og resultatet er et notat/memorandum inneholdende relevante argumenter for aktor til bruk ved iretteføring av forurensningssaker. Selv om hovedfokus er på forurensning, vil mange av argumentene formentlig være like gangbare i saker som omhandler annen form for miljøkriminalitet. Notatet vil være relevant for påtalemyndigheten i alle deler av verden.

Punktene i notatet vil også være til hjelp i etterforskningsfasen gjennom at det indirekte pekes på aktuelle bevistemaer.

Notatet, som følges av et vedlagt brev fra formannen i Interpols Environmental Crimes Committee, er bygget opp slik:

 • Introduksjon
 • Noen generelle betraktninger
 • Overtredelsen (det objektive)
 • Generelle argumenter
 • Økonomiske motiver/fordeler ved overtredelsen
 • Skade/konsekvens som følge av overtredelsen
 • Miljømessig skade/konsekvens
 • Helsemessig skade/konsekvens
 • Økonomisk skade/konsekvens
 • Annen skade/konsekvens for offentligheten
 • Fare for skade/konsekvens
 • Overtrederen (det subjektive)
 • Generelle karakteristikker
 • Personlig overtreder
 • Foretak/organisasjon som overtreder
 • Overtrederens handlemåte
 • Handlemåte/handlinger forut for den straffbare handling/unnlatelse
 • Handlemåte/handlinger i.f.m. den aktuelle straffbare handling/unnlatelse
 • Handlemåte/handlinger i etterkant av den straffbare handling/unnlatelse

Følgebrev og memorandum/notat er åpent tilgjengelig på Interpol sin nettside under følgende link:

http://www.interpol.int/Public/EnvironmentalCrime/Pollution/issues/ArgumentsProsecutorsEC.pdf

 

Kildesortering av bygningsavfall i alle kommuner

Miljøverndepartementet har fastsatt en ny forskrift med krav om avfallsplaner i byggesaker i hele landet. De nye reglene krever også at minst 60 prosent av avfallet fra bygging, riving og rehabilitering må kildesorteres.

I 2005 ble det produsert nesten 10 millioner tonn avfall i norge og avfall fra byggebransjen utgjør omtrent 15 prosent av dette. Det er nesten like mye som alt husholdningsavfallet som utgjør 1,8 millioner tonn.

Enkelte kommuner har hatt lokale forskrifter om avfallsplaner. Gjennom den nye forskriften gjøres kravene obligatoriske for hele landet.

Nå skal avfallsplanen godkjennes av kommunen før det gis igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven. Etter gjennomføring av tiltaket skal det sendes sluttrapport til kommunen med oversikt over faktiske leverte mengder avfall og disponering. Forskriften tas inn som et eget kapittel i avfallsforskriften og trer i kraft 1. januar 2008.

 

Tiltalt for grov kulturminnekriminalitet på Svalbard

Økokrim har tiltalt en mann for brudd på Svalbardmiljøloven. Tiltalen gjelder ulovlige byggearbeid på en bygning i Longyeardbyen i perioden fra bl.a. februar 2003 til august 2006, ved oppføring av et tilbygg på ca. 40 m2 og omfattende grunnarbeider. Dette ble gjort til tross for at bygningen var fredet og/eller arbeidene ble foretatt innenfor sikringssonen av Taubanesentralen. Handlingen medførte at bygningen og omkringliggende område ble påført store skader. Saken er berammet i Nord-Troms tingrett 27. mai 2008. Dette er den første virkelige betydningsfulle saken om terrenginngrep og kulturminner etter at Svalbardmiljøloven trådte i kraft 1. juli 2002.

Entrepenørselskapet som utførte deler av arbeidet i august 2006 har for dette forholdet vedtatt en bot på 50 000 kroner og inndragning av vinning med 30 000 kroner. (Økokrims sak)

 

Ålesund i år, Kristiansand neste år

Medlemmer på MiljøseminarMiljøseminaret for 2007 ble avviklet i Ålesund 27.–29. august. Samtlige politidistrikt, unntatt Troms, Salten, Helgeland, Søndre Buskerud og Vestfold, var i år representert med en eller flere deltakere. Tilbakemeldinger i ettertid tyder på et vellykket arrangement med plass til både faglig innhold og sosialt samvær.

Rica Dyreparken Hotell i Kristiansand vil bli arena for neste års miljøseminar i tiden 25.–27. august. Detaljene rundt påmelding og program vil komme etter hvert utpå nyåret, men alle aktuelle oppfordres til å sette av tidspunktet i kalenderen allerede nå.

 
 

Overtredelse av arbeidsmiljøloven medførte bot på 5 millioner kroner

Statoil har vedtatt et forelegg på 5 millioner kroner for overtredelse av arbeidsmiljøloven. Overtredelsen skjedde i fra juni 2004 til januar 2005 på Aker Stord. I forbindelse med arbeid om bord på et skrog ble Statoil botlagt blant annet for ikke i tilstrekkelig grad å ha informert om de risikoforhold som var forbundet med bruken av de vanntette hydraulisk opererte dørene. Dørene var heller ikke merket med nødvendige advarsler og opplysninger for sikker bruk. Den 31. januar 2005 ble en arbeidstaker klemt fast mellom dørblad og karm i en hydraulisk operert dør og han døde som følge av knusningsskader. (Haugaland og Sunnhordland politidistrikts sak)

 

Bot på 1,1 millioner for utslipp av farlige kjemikalier

Et framenteringsanlegg i Gjøvik har vedtatt en bot på 1,1 millioner kroner og inndragning av på 250 000 kroner for utslipp av finstoff og slam inneholdende blant annet bromerte flammehemmere, kadmium, kvikksølv, bly og krom til vann og luft. Utslippene skjedde fra vinteren 2001 og frem til høsten 2004 og forholdet ble anmeldt av SFT i oktober 2005. Det meste av utslippene rant ut i en bekk og videre ut i en elv som munner ut i Mjøsa. Utslippene skjedde også vinterstid, men da i det vesentligste til luft. Bedriften ble også bøtlagt for ikke å ha noen effektive rutiner på plass for å avdekke og forebygge slike utslipp. (Økokrims sak)

 

Finn frem i lovverket

Det statlige nettstedet www.regelhjelp.no gjør det lettere for personer og virksomheter å finne frem i lover og forskrifter. Regelhjelp.no ble lansert i 2005 og i november 2007 var det ferdig utbygd til å omfatte bortimot alle bransjer. På nettstedet kan en få hjelp til orientere seg i de bransjespesifikke kravene som til enhver tid gjelder. De som står bak Regelhjelp.no er Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Statens forurensningstilsyn. Det presiseres fra nevnte bidragsytere at det er virksomhetenes eget ansvar å være kjent med regelverket som gjelder for egen virksomhet.

 

Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har hatt forslag til nytt regelverk for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag på høring. Høringsfristen er utløpt. Høringen har ført til et stort engasjement og DN har mottatt svært mange innspill og kommentarer. DN skal oppsummere høringssvarene og på bakgrunn av dette utforme DNs endelige forslag til nytt regelverk. Dette vil bli sendt Miljøverndepartementet for politisk behandling tidlig i 2008. Økokrim har også inngitt høringsuttalelse. I det vesentligste støtter Økokrim høringsforslaget men Økokrim har imidlertid flere innvendinger til kapittel åtte «håndheving og sanksjoner». Blant annet har Enheten foreslått at forslaget til straffebestemmelsen i § 35 under alternativet særdeles skjerpende omstendigheter utvider strafferammen til to års fengsel. Da vil straffebestemmelsen ha samme øvre strafferamme som andre sammenliknbare miljølover, som for eksempel viltloven, kulturminneloven og naturvernloven. I forslag til nytt regelverk er det foreslått innført flere administrative sanksjonsmuligheter, for eksempel advarsel eller gebyr. Økokrim er enig i at dette passer på en rekke miljølover, men enheten kan ikke se at argumentene i forslaget er treffende ved brudd på motorferdselsloven. Motorferdselsloven er av en annen karakter enn de øvrige miljølover. Den har blant annet mange likhetstrekk og forbindelseslinjer til veitrafikkloven. Her er heller ikke forslaget til kapittel 8 i samsvar med forslaget til den bredt sammensatte MoSa gruppen, jf. NIBR-rapporten 2006:16 kapittel 8. Økokrim har ingen tro på at en formell advarsel eller et gebyr har noen nevneverdig preventiv virkning. Det vises i denne forbindelse til at Høyesterett allerede for snart 20 år siden gjentatte ganger tok til orde for at bøtenivået bør økes for å oppnå den nødvendige respekt for forbudet mot motorferdsel i utmark, se for eksempel Rt. 1989 s. 1 361 og Rt. 1992 s. 8. De overtredelser avgjørelsene omhandler var for øvrig helt tradisjonelle lovbrudd begått i simpel uaktsomhet.

 

Avtale om skannere

Politidirektoratet og Dyrebeskyttelsen i Norge har inngått avtale om tildeling av ID-chipskannere. Avtalen innebærer at politiet, uten kostnader eller forpliktelse, mottar en håndholdt skanner til hvert politidistrikt. Mange kjæledyr merkes i dag med en mikrochip og skannerne, som leser denne elektroniske informasjonen, kan brukes til å identifisere blant annet bortkomne kjæledyr. Også mange utstoppede dyr er nå pålagt å merkes med mikrochip. Skanneren er fordelt til politidistriktenes miljøkoordinator.

 

17 Reinsdyr på hengeren

En reineier fra Finnmark ble i februar 2007 stoppet av Mattilsynet og politiet på et ferjeleie utenfor Hammerfest. Reineieren var ferd med å frakte 17 reinsdyr fra Hammerfest til Kautokeino, en kjøretur på ca. 4 timer. Dyrene var bundet og stuet sammen i en haug på en tilhenger med lave kanter. Over dyrene hadde eieren lagt en presenning der en del horn stakk opp.

Reineieren ga en uforbeholden tilståelse da saken tidligere i høst var til behandling i Hammerfest tingrett. For den ulovlige transporten ble han dømt til å betale en bot på 7 500 kroner for brudd på forskriften om transport av levende dyr § 4 (generell krav til transporten) og § 11 (forbud mot visse transportmetoder). Etter Økokrims oppfatning burde boten vært vesentlig høyere.


Hammerfest
Flere horn og et hode stikker opp fra presenningen som var lagt over den ulovlige dyretransporten. Foto: Mattilsynet i Hammerfest.
Dyrene på hengeren
Det var trangt om plassen på tilhengeren. Bildet er tatt når en del av dyrene er tatt av hengeren og ligger ved siden av.
Foto: Mattilsynet i Hammerfest

HUSK

Meld fra om kunst- og kulturminnesaker til kunsttips.okokrim@politiet.no. Både små og store saker er interessante for å få best mulig oversikt over denne typen kriminalitet.

Ta eventuelt kontakt på telefon 23 29 10 80.