Av politioverbetjent Kenneth Didriksen, Økokrim. Illustrasjonsfoto: Ingvil Trana, Økokrim

Mission and VisionI den pågående prosessen med å etablere politiets kompetansesenter for bekjempelse av kunst- og kulturminnekriminalitet fant vi det formålstjenelig å foreta et studiebesøk til en politienhet som allerede har rutiner og erfaring med tilsvarende arbeid. Valget falt på Art and Antiques Unit (AAU) i London som med sin organisering og profesjonalitet kler Økokrims ambisjoner.

AAU er en avdeling som sorterer under Specialist Crime Directorate i Metropolitan Police/New Scotland Yard. Avdelingen består av fire politetterforskere, derav en Detective Sergeant som leder og to kontormedarbeidere. AAU samler etterretningsinformasjon vedrørende kunstkriminalitet og leder operasjoner. De har spesialkompetanse om etterforskning av alt fra kunstforfalskning til tyveri og hvitvasking av utbytte. AAU etterforsker også enkelte egne saker. Enheten har et tett samarbeid internasjonalt og har en nøkkelrolle i enkelte Interpol-ledete prosjekter med formål å beskytte verdens kulturminnearv, deriblant objekter fra plyndring som skjedde under Gulf-krigene og invasjonen av Irak. London er på mange måter i en særstilling som inngangsporten til Europa når det gjelder omsetning av kunst- og kulturgjenstander , både legalt og illegalt. AAU har hovedfokus på det som skjer innenfor stor-London, inkludert Heathrow flyplass, men tilbyr også tjenester til resten av landet etter anmodning.

The London stolen art database (LSAD)

AAU drifter en database med oversikt over stjålne/savnede kunst- og kulturgjenstander. Pr i dag rommer databasen beskrivelser og bilder av 55 000 stjålne gjenstander. Dette er gjenstander som ikke bare er samlet på grunnlag av verdi, men også på grunnlag av en god beskrivelse fra eierne slik at samtlige oppføringer i basen er unike og identifiserbare. Som ledd i etterforskningen gjøres deler av basen tilgjengelig for publikum på internett med link fra Metropolitan Police sin nettside: www.met.police.uk/artandantiques/ACIS_database.htm

Der presenteres det et foto av aktuell gjenstand, en kort beskrivelse samt et unikt registernummer som kan brukes ved kontakt med politiet.

Sikkerhetssamarbeid med museene

AAU initierte for en stund tilbake et tettere sikkerhetssamarbeid mellom de forskjellige museene i London og også deres samarbeid med politiet. Samarbeidet fikk navnet London Museum Security Group. Gruppen, som foruten politiet, består av sikkerhetsrepresentanter fra museene møtes fire ganger i året. Da diskuteres felles strategier for å forebygge og avsløre overtredelser i Londons museer, gallerier og bibliotek. Prosjektet innebærer blant annet at AAU, uten mer-kostnader for politiet, har satt fokus på økt rekruttering av polititjenestemenn som kan bistå AAU med uniformert synlighet ved objekter med høy trusselfaktor. Museene har også internt og seg imellom blitt mer bevisst på sikkerhetsrutiner og metoder. Ifølge AAUs leder har antallet registrerte tyverier/forsvinninger fra museene, og forsøk på dette, sunket merkbart etter at prosjektet ble iverksatt.

Mission and VisionSikring og oppbevaring av beslag

AAU får gjennom sitt arbeid befatning med til dels svært sjeldne og verdifulle kunst- og kulturminneobjekter. Ved beslag er det, tilsvarende norsk straffeprosess, politiet som er ansvarlig for objektets sikkerhet i beslagsperioden. AAU leier derfor lagerlokale hos auksjonsfirmaet Christie`s sentralt i London. Dette er en bygning med maksimal sikkerhet, spesielt konstruert for oppbevaring av verdifulle gjenstander. Firmaet tilbyr en definert sikkerhetsstandard som de kaller CFASS (Christie`s Fine Art Security Services) og har beredskap mot alt fra tyverier til brann. Det tilbys en stor grad av diskresjon og konfidensialitet. Under vårt besøk ved et av politiets lagerrom hos Christie`s ble det oppbevart blant annet arkeologiske oldtidsfunn fra Assyria og dolker og sølvgjenstander fra romertiden. Den høye graden av sikkerhet som ble tilbudt hadde medført at også org.krimenheten ved Metropolitan Police hadde leid et lokale ved Christies for oppbevaring av et større beslag i en økonomisk straffesak.

Art Loss Register

Ved besøk hos Art Loss Register (ALR) fikk vi en innføring i deres rolle og arbeidsmetoder ved tyveri og omsetning av stjålne kunstgjenstander. ALR er verdens største private database for savnet og stjålet kunst, antikviteter og samleobjekter. ALR tilbyr registrering av objekter, søk og avdekking for privatpersoner, kunstbransjen, forsikringsselskaper og politi over hele verden. ALR yter disse tjenestene ved hjelp av spesialutviklet IT-teknologi. I tillegg er de ansatte utdannede kunsthistorikere.

Staben er bygd opp slik at den har kompetanse på mange språk så vel som de forskjellige kunstretningene (moderne kunst, klassisk kunst, antikviteter osv) ALR benytter registreringssystemet Object ID. Økokrim har avtale med ALR om søketjeneste i konkrete saker som norsk politi arbeider med.

Anbefalinger for videre arbeid

The Art and Antiques unit anbefalte avslutningsvis norsk politi, med bakgrunn i våre utfordringer, å bygge opp en kompetanseavdeling for bekjempelse av kunst og kulturminnekriminalitet. Avdelingen bør, etter anbefaling, ha minimum to faste stillinger og det bør etableres et dataregister tilsvarende det de selv disponerer. Nedbygging av etatsgrenser mellom relevante aktører i kunst- og kulturbransjen ble også vektlagt.

Kunst- og kulturminnekriminalitet er grenseoverskridende og effektiv bekjempelse betinger at etterforskningen også baseres på internasjonalt samarbeid når det viser seg nødvendig. Alle Interpols medlemsland får jevnlig, via sine NCB, tilsendt meldinger fra Interpol-systemet. Det ble anbefalt at Norge lager rutiner for å respondere raskt på disse. Vi ble også anbefalt i større grad å benytte oss av muligheten til å rapportere stjålne kunstgjenstander til Interpol slik at disse da blir lagt til basen ”Stolen Works of Art".”