Rypejakt fra scooter

Indre Finnmark tingrett 13. oktober 2008

I en nasjonalpark i Kautokeino jaktet en mann på ryper fra snøscooter. Jakten skjedde også utenfor jakttiden.

Naturoppsynsmannen som tok jegeren på fersk gjerning hadde ikke begrenset politimyndighet, men fikk sikret tilstrekkelig informasjon gjennom bilder, kartlegging av domfeltes scooterspor til å kunne inngi anmeldelse.

I oktober ble jegeren dømt i Indre Finnmark tingrett til 25 000 kroner i bot. Domfellelsen gjaldt foruten bruddene på viltloven §§ 21 bokstav c og d også brudd på våpenloven. Domfelte kjørte scooter med hagla på stigbrettet mellom bein og scooter uten annen sikring eller tildekking. Dommen er rettskraftig.

Snøscooterspor
Snøscooterspor
Snøscooterspor
Snøscooterspor
Scooterspor fra domfelte inn i krattet for å plukke opp skutt rype. Foto: Erland Søgård, Statens Naturoppsyn (SNO). Scooterspor videre inn i krattskogen med
kryssende haglsverm. Foto: Erland Søgård,
Statens Naturoppsyn (SNO).
Rypeblod. Spor etter hagl og scooterspor.
Foto: Erland Søgård, Statens Naturoppsyn
(SNO).
Antakelig omlastingsplass.
En del fjær og
blod funnet i snøen her.
Foto: Erland Søgård,
Statens Naturoppsyn (SNO).

Kommune i unnskyldelig villfarelse

Follo tingrett 28. oktober 2008

En kommune som ikke hadde meldt fra til kulturminne-myndighetene i fylkeskommunen om et byggetiltak som berørte sikringssonen til en gravhaug, påberopte seg unnskyldelig rettsvillfarelse. Retten uttalte at de ansatte på byggesaksavdelingen pliktet å sette seg inn i regelverket, og at det var uaksomt fullt og helt å bygge på tiltakshavers oppmålinger.

Retten fant heller ikke at foretaksstraff ikke skulle nyttes fordi inngrepet i sikringssonen var lite. Det ble vist til prevensjonshensyn, og til at kommunen kunne forbygget feilen ved bedre retninglinjer, instruksjon og opplæring.

Boten for bruddet på kulturminneloven § 27 jf § 25 ble ikke satt høyere 50 000 kroner, blant annet på grunn av tidsforløp. I tillegg måtte kommunen betale 24 000 kroner til Kulturhistorisk museum, Universitet i Oslo, for arkeologiske undersøkelser.

Tiltakshaver selv ble frifunnet fordi det var uklart hva som ble sagt til ham fra kommunens side.