Bruk av utlendinger uten arbeidstillatelse og ikke tilfredsstillende innkvartering.

Oslo tingrettsdom av 6. juni 2007

En person ble dømt til en bot på 75.000 kroner for overtredelse av utlendingsloven § 47 annet ledd. Han hadde i september i 2006 i Oslo hatt 15 utlendinger i arbeid til tross for at de ikke hadde arbeidstillatelse. Han ble også dømt for overtredelse av arbeidsmiljøloven § 19-1 nr 1, jf. § 4-4 fjerde ledd for i samme periode å ha innkvartert 16 polske arbeidstakere, til tross for at rommet fremsto som en del av byggeplassen og uten toalett og vaskemulighet. Dette er nok allmennpreventivt ikke streng nok straff.

Fengselsstraff for faunakriminalitet

Dalane tingretts dom av 27. april 2007

En 58 år gammel mann fra Egersund ble i tingretten dømt til fengsel i 40 dager hvorav 24 dager ble gjort betinget. Det var i september 2005 at det under ransaking hos mannen ble funnet en rekke fredede fugler. Han ble dømt for å ha drevet utstopping uten offentlig autorisasjon og for heleri av 24 fugler, blant dem rødlistearter som lomvi, kongeørn, skjeand, vannrikse og varsler. Fuglene hadde han mottatt fra andre og oppbevart dem.