Stillasfirma domfelt etter dødsulykke

Trondheim tingretts dom av 12. september 2007

I november 2005 omkom en blikkenslager under arbeid på Vår Frues kirke i Trondheim. Ulykken skjedde ved at en stillaslem brakk slik at blikkenslageren falt mer enn syv meter rett i bakken. Årsaken til bruddet i lemmen var råte som ikke var synbar ved visuell inspeksjon. Straffesaken ble først henlagt av politiet som «intet straffbart forhold›.

Etter klage fra de pårørende omgjorde statsadvokaten henleggelsen og ila firmaet som hadde montert stillaset et forelegg på 100 000 kroner. Forelegget ble nektet vedtatt. Under forberedelsen til hovedforhandlingen ble det oppnevnt bistandsadvokat for blikkenslagerens mindreårige barn og ektefelle. Etter første dag i retten ble det inngått utenrettslig forlik som innebar at de pårørende fikk 500 000 kroner i oppreisning fra firmaet. Stillasfirmaet ble domfelt for overtredelse av arbeidsmiljøloven (1977) § 85 jf. § 8 nr. 1 jf. flere bestemmelser i stillasforskriften og forskrift om bruk av arbeidsutstyr.

Straffen ble satt til en bot på 200 000 kroner. Retten la til grunn at det forelå særlig skjerpende omstendigheter og kritiserte stillasfirmaet for mangelfulle prosedyrer for kassasjon og testing av lemmene før bruk. Tingretten uttaler blant annet: «…organisasjonen var mer opptatt av ansvarsfraskrivelse enn risiko- og fareforebygging» og «Organisasjonen A as har ikke opptrådt slik en forsiktig og aktsom stillasmontør burde ha gjort for å unngå fare for alvorlige fallskader.»

Dommen er rettskraftig.

 

Ødeleggelse av boplass fra eldre steinalder medførte fengsel i 120 dager hvorav 90 dager ble gjort betinget.

Alta tingretts dom av 15. oktober 2007

I mai 2003 anla og brukte en 59 år gammel mann fra Alta en ca. 130 meter lang vei uten å ha innhentet tillatelse fra verken fylkeskommunen eller kommunen. Selv om 59-åringen kjente til at det var et kulturminne, boplass fra eldre steinalder, anla han veien. Ved straffutmålingen pekte tingretten på at når tiltalte velger å anlegge en bred vei tvers igjennom kulturminnet uten noen rettslig kvalifiserende grunn, vitner dette om en fullstendig manglende respekt for lovgivers ønske om vern av denne boplassen. I formildende retning la retten vekt på at saken var blitt hele 4 og et halvt år gammel, uten at dette skyldes tiltaltes forhold.