Grunnen til at det ble iverksatt etterforskning var at en fritidsfisker oppdaget råtten fisk som fløt i sjøen i nærheten av det eneste oppdrettsanlegget i Aust-Agder. Fritidsfiskeren kunne i vitneavhør ikke antyde noe om art eller mengde på den råtne fisken, men ga en god beskrivelse av et fartøy som ble observert i nærheten av stedet der den råtne fisken ble funnet. Denne beskrivelsen stemte overens med et av fartøyene oppdrettsanlegget hadde. Meldingen nådde politiet først flere dager etter observasjonen. Dagen etter dro politiet på befaring sammen med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

Befaringen avdekket at ensilasjeanlegget for en ukjent periode hadde vært ute av drift, slik at bedriften ikke hadde mulighet til å håndtere død fisk. Bedriften erkjente å ha dumpet cirka 150 kilo fisk i sjøen. Fiskeridirektoratets gjennomgang av dokumenter avdekket at et tap på cirka
110 000 smolt i forbindelse med en leveranse ikke ble meldt inn til myndighetene. Det ble også avdekket innmelding av 2 000 laks uten at dette medførte riktighet.

Mattilsynet valgte å ikke anmelde forholdet om manglende ensileringsmuligheter. Dette punktet ble derfor ikke tatt med i forelegget.