Forsamlingen

Tekst: førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, ØKOKRIM  /  hans.tore.hoviskeland@politiet.no  //  Foto: politioverbetjent Kenneth Didriksen, ØKOKRIM

ØKOKRIM arrangerte på denne bakgrunn et dagsmøte fredag 6. september der Miljø­dir­ektoratet, Petroleumstilsynet, Riksadvokatembetet, Politidirektoratet, politiet og statsadvokatene i Oslo og Rogaland, Politihøgskolen og ØKOKRIM var representert, stort sett fra ledelsesnivå.

Møtet ble innledet med innlegg fra noen av representantene etterfulgt av en rundebordsdiskusjon, før riksadvokaten avsluttet med en oppsummering.

Innleggene

Hans Tore Høviskeland orienterte om ØKOKRIMs erfaringer med bekjempelse av miljøkriminalitet. Han viste blant annet til at mange forurensningssaker henlegges, og at politidistriktene i varierende grad prioriterer miljøkriminalitet.

Ellen Hambro orienterte om det nyopprettede Miljødirektoratet og deres mange gode erfaringer med politiets oppfølgning av deres anmeldelser av miljøkriminalitet. Hovedregelen er at anmeldelsene ender med straffereaksjon, men de fant fortsatt eksempler på det motsatte. Hambro viste også til at fylkesmennene anmelder få miljøsaker til politiet.

Finn Carlsen holdt et innlegg om Petro­leumstilsynets erfaringer med bekjempelse av miljøkriminalitet. Tilsynet mottar årlig 450 til 600 varsler om hendelser i oljevirksomheten. Av disse blir 3 til 6 meldinger gransket. Politiet blir varslet om alvorlige hendelser, men tilsynet anmelder som hovedregel ikke saker til politiet. Tilsynet mente at de i hovedsak har et godt samarbeid/dialog med politiet og påtalemyndigheten.

Rundebordsdiskusjon

I denne diskusjonen så man nærmere på hvilke erfaringer tilsynsmyndighetene har med politi- og påtalemyndighetens oppgaveløsning, og man diskuterte ulike strategier for å bekjempe miljøkriminalitet. Ikke minst ble mulige forbedringer i samarbeidet (rutiner og ressurser) diskutert. Politidirektoratet ved Knut Smedsrud pekte på at politiet for tiden står i en helt spesiell situasjon, blant annet med oppfølgingen av Politianalysen, og at det ikke nå ligger godt til rette for de vesentlige organisatoriske omlegginger innenfor området miljøkriminalitet.

Riksadvokatens oppsummering

Riksadvokat Tor-Aksel Busch oppsummerte slik:

  • Det er ikke tiden for de helt vesentlige endringer på miljøområdet. Samtidig kan vi ikke ha et politi og en påtalemyndighet på vent med tanke på organisatoriske endringer som utvilsomt kommer.
  • En er avhengig av et løpende og godt samarbeid mellom forvaltningen og politiet og påtalemyndigheten på dette området. Hva gjelder samarbeid i enkeltsaker understrekes viktigheten av å komme i gang tidlig med etterforsking. Det er ikke alltid nødvendig med den perfekte anmeldelse; den kan suppleres underveis.
  • Politiet og påtalemyndigheten samt forvaltningen har trolig vært for forsiktige i samarbeidet i den enkelte sak under etterforskingen. En klar rolle- og ansvarsfordeling er nødvendig, men det later til å være rom for mer omfattende samarbeid enn i dag.
  • Påtalemyndigheten kan antakelig bli noe mer offensive i påtaleavgjørelsene på miljøområdet. Det kan være grunn til å vurdere om enkelte sakstyper som normalt har endt med foretaksstraff, også bør føre til straff for fysiske personer ved grove overtredelser.
  • Det bør vurderes om Sentralt miljøforum i større grad bør være representert på ledernivå.
  • Miljødirektoratet ble oppfordret til å komme med innspill til Riksad­vokatens prioriteringer for 2014. Eventuelle innspill sendes ØKOKRIM, som videresender de til Riksadvokaten med sine innspill.
  • Det kan reises spørsmål om hvorvidt statsadvokatene har fungert godt nok som klageorgan i miljøkriminalitets­saker. Det bør vurderes om hvert stats­advokatembete skal ha en fagansvarlig for miljøkriminalitet.
  • Det bør vurderes å nedsette en arbeids­gruppe som ser på politiet og påtalemyndighetens bekjempelse av miljøkriminalitet etter at evalueringen av miljøkoordinatorrollen foreligger. (Fristen for denne var 15. november 2013.)
  • Høsten 2014 bør det arrangeres en miljø­krimkonferanse med tilsynsmyndig­hetene, fylkesmennene samt politiet og påtalemyndigheten hvor blant annet strategi og samarbeid er tema. Miljø­direktoratet og ØKOKRIM bør sammen ta initiativ til et slikt seminar.