Alle de tiltalte ble dømt for utroskap mot selskapet, ulike typer skattesvik, herunder merverdiavgiftsbedrageri, personlig skattesvik og skattesvik for selskapet, unndragelse av arbeidsgiveravgift samt brudd på bokføringsloven. De pådømte handlingene pågikk over en periode på rundt ti år, og beløpet som samlet skulle ha tilfalt selskapet og vært gjenstand for beskatning på ulike måter var i størrelsesorden kroner 25 millioner. Hver av de domfelte ble også dømt til å tåle inndragning med beløp fra kroner 3,7 til over 7 millioner. De to yngste domfelte ble endelig fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet.n

De tre personene ble dømt i Oslo tingrett februar 2020. De anket til Borgarting lagmannsrett som i dom fra februar 2021 justerte fengselsstraffene noe ned. Lagmannsretten fastsatte straffen for de tre mennene til henholdsvis 3 år og 2 måneder, 2 år og 8 måneder og 2 år og 6 måneder fengsel. De domfelte anket Borgarting lagmannsretts dom til Høyesterett, og anførte blant annet at enkelte av domfellelsene for skattesvik var i strid med forbudet mot selvinkriminering. I beslutning av 9. juni 2021 kom Høyesteretts ankeutvalg til at ankene ikke skal fremmes til behandling. Dommen fra Borgarting lagmannsrett er dermed rettskraftig.

Kontaktperson i Økokrim:
Statsadvokat Henrik Horn, tlf. 916 84 157