Av politioverbetjent Bjørn Anders Hoff, miljøkoordinator, Vestoppland politidistrikt.

polsk1Mandag 13. februar 2006 gikk alarmen ved skipsverftet Havyard Leirvik AS i Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane. Under arbeidet med å forlenge skipet «Geosund» skjedde den fatale ulykken da en polsk arbeider gikk ned i bunnen av et tanklignende rom.

Arbeideren falt om og døde som følge av mangel på oksygen. Ulykken ble etter kort tid oppdaget og varslet. Før industrivernet rakk å aksjonere, gikk to andre polske arbeidere ned for å hjelpe kollegaen sin som lå livløs i «tanken». Det resulterte i at også de mistet bevisstheten.

En fjerde polakk, som også kom til stedet og var på vei ned for å bistå sine arbeidskolleger rakk å snu da han skjønte at det var noe galt. Han holdt pusten og klatret opp igjen på dekket der han ble liggende bevisstløs. Han overlevde hendelsen, og ble kjørt til sykehus for kontroll.

Da industrivernet fikk gjennomført redningsaksjonen, viste det seg at en av arbeiderne allerede var død mens de to andre døde etter noe tid på sykehus.

Arbeidstilsynet og lensmannen i Hyllestad startet umiddelbart etterforskningen av arbeidsulykken, og Økokrims miljøteam bistod i starten med å gi råd om fremgangsmåten.

Arbeiderne som omkom var alle ansatte i det polske selskapet Genfer Lloyd Sp Z.o.o. Genfer Lloyd var innleid til verftet i Hyllestad for å utføre vesentlige deler av arbeidet med å forlenge «Geosund».

Etter anmodning fra Sogn og Fjordane politidistrikt overtok Økokrim saken den 6. september 2006. Det videre arbeidet ble gjennomført med god bistand av lensmannen i Hyllestad.

Økokrim hadde et samarbeidsmøte med Arbeidstilsynets tilsynskontor i Førde for å få en foreløpig vurdering. Det ble ansett som viktig å få klarlagt på et tidlig tidspunkt hvilke overtredelser som etter tilsynets mening forelå. Det ble også innhentet rapporter og øvrige dokumenter fra samtlige tilsynsbesøk som hadde vært hos Havyard Leirvik AS for å få et inntrykk av bedriftens HMS-system. Et annet viktig punkt var å samordne Arbeidstilsynets gjennomgang av åstedet etter ulykken med resultatene av politiets åstedundersøkelser.

På bakgrunn av samarbeidsmøtet utarbeidet Økokrim en arbeidssiktelse og en plan for videre arbeid. Da vi overtok saken hadde Genfer Lloyd avsluttet det aktuelle kontraktsarbeidet med Havyard Leirvik AS, og de fleste arbeiderne hadde reist hjem. Noen av disse var avhørt.

Utfordringen i etterforskningen var først og fremst sonderingen mellom arbeidsgivers ansvar og oppdragsgivers ansvar. Det gjorde ikke saken lettere at arbeidsgiver var polsk mens oppdragsgiver var norsk.

polsk2Videre var hendelsesforløpet i saken uklart. Vi visste at en polsk arbeider først hadde gått ned i bunnen av «tanken», men vi visste ikke hvorfor. Der skulle det sannsynligvis ikke foregå noe planlagt arbeid, men dette var noe som ikke lot seg avklare fordi formannen som hadde ansvar for arbeidsplanene også omkom i ulykken. Det var lansert flere teorier på hva vedkommende gjorde i «tanken», men vi valgte å se bort fra dette. Etterforskningen ble en totalrevisjon av selskapets Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid med særlig vekt på planer, rutiner og vedlikhold. Dette medførte blant annet en rekke nye avhør av ansatte i Havyard Leirvik A/S.

For å få til et best mulig samarbeid under etterforskningen ble det avholdt et møte med ledelsen Havyard Leirvik A/S. I forkant av slike møter må en likevel alltid vurdere hvilken bevisforspillesfare et slikt samarbeid kan forårsake. dette tilfellet ønsket vi å få utlevert aktuell og historisk HMSdokumentasjon. Alternativet til arbeider først hadde gått ned i et slikt møte kan være bruk av tvangsmidler, noe vi ikke anså som hensiktsmessig i denne saken. Sentrale personer innen administrasjon og produksjon ble avhørt på nytt som en direkte følge av at etterforskningen ble en HMS-revisjon. Avhørsrunden ble avsluttet med at lokal og sentral ledelse i selskapet ble avhørt som mistenkt.

Etterforskningen avdekket at det var grove brudd på Internkontrollsystemet til Havyard Leirvik A/S. Blant annet var ikke sikkerhetshåndboken oversatt til polsk, det var ikke foretatt skriftlige «sikker jobb analyse» (SJA) og det var klare brudd på hovedbedriftens plikter til samordning av HMS-arbeidet.

Etter en nøye vurdering ble det besluttet å utferdige forelegg mot foretaket og ikke mot person. Botens på 4 millioner kroner, som er blant de høyeste som er ilagt for overtredelse av arbeidsmiljøloven på fastlandet, ble fastsatt på bakgrunn av bestemmelsene i straffeloven § 48b om foretaksstraff. Videre så en hen saken mot Store Norsk Spitsbergen Kulkompani på Svalbard, hvor det ble utstedt en bot på 10 millioner kroner. I vårt tilfelle var det imidlertid aktuelt å straffe en oppdragsgiver og ikke en arbeidsgiver, noe som tilsa en lavere straff. Økokrim hadde også under etterforskningen brakt klarhet i selskapets økonomiske situasjon og hvilken fortjeneste de hadde hatt på det aktuelle oppdraget. For øvrig har det skjedd en generell utvikling som har medført at straff for arbeidsmiljøkriminalitet har blitt betydelig skjerpet. Disse momentene var også med på å avgjøre botens størrelse.

Forelegget er vedtatt.