Tekst og foto av politioverbetjent Kjetil Avsnes, miljøkoordinator, Sogn- og Fjordane politidistrikt. Foto: Kjøsnesfjorden.

 

Mot felles mål over fjord og fjell

Vi er i dag organisert med 23 geografiske driftsenheter, Fellesoperativ enhet (FOE), Retts- og påtale og Administrativ enhet. Politidistriktet har fra 2002 vært inndelt i 8 samarbeidsregioner. En pågående prosess skal se på ny organisering av politidistriktet. 

Sogn og fjordaneMiljøkoordinator er tilknyttet Fellesoperativ enhet i inntil 20 % stilling. I hver samarbeidsregion er det en miljøkontakt som har ansvar for flere kommuner.

Vi har 8 dyktige miljøkontakter som ønsker å bruke mer tid til miljøarbeid, men vi erfarer at dette er vanskelig på grunn av vakt- og beredskapstjeneste. Det gjennomføres samlinger for miljøkontaktene i samarbeid med andre etater. Alle miljøkontaktene er også invitert til Miljøforum.

I mange regioner er det godt samarbeid med blant andre Statens Naturoppsyn (SNO), Kystvakt, Fylkesmannen, Fiskeridirektoratet og flere kommuner.

For tiden har vi ingen miljøjurist.

 

Miljøforum – Sogn og Fjordane

Miljøforum har fått «nytt liv» etter at det i mange år ikke var i aktivitet. I de senere år Miljøforumsmøtene kun vært en dag, men fra 2008 har vi hatt to-dagers møte.

Det er god oppslutning fra mange etater og organisasjoner, men bl.a. Kommunenes Sentralforbund har ikke prioritert å møte. Vi ser dette i sammenheng med dårlig kommuneøkonomi der svært få kommuner har prioritert å ansette miljøkonsulenter/rådgivere.

Vi ønsker å utvikle Miljøforum videre, slik at samarbeidet med alle aktuelle etater og organisasjoner styrkes, og at arbeidet fører til felles innsats på flere viktige områder. En svært viktig pådriver for Miljøforum i vårt fylke har vært statsadvokat Bjørn Kristian Soknes.

 

Andre etater

I Sogn og Fjordane må spesielt Fylkesmannens miljøvernavdeling, Fiskeridirektoratet og Statens naturoppsyn fremheves som viktige samarbeidspartnere.

Fylkesmannen har svært god informasjon på sine nettsider – se bl.a. Miljøstatus i Sogn og Fjordane: http://sognogfjordane.miljostatus.no.

Her finner en god informasjon om bl.a. vernet natur, fuglefredningsområder, landskapsvernområder, nasjonalparker, naturminner, naturreservater og verdensarvområde.

Sogn og Fjordane

Miljøforum 2008 – ekskursjon til oppdrettsanslegg i Flora kommune. Foto: Kjetil Avsnes, Sogn- og fjordane politidistrikt

Sogn- og Fjordane politidistrikt

Sogn- og Fjordane politidistrikt har 23 geografiske enheter.

 • ca. 107.000 innbyggere
 • Kommuner: 25 inkludert Vanylven, men unntatt Gulen og Solund
 • Årsverk: 94
 • Areal: 18.623 kvm2.
 • Total kystlinje: 6 238 km.
 • Høyeste fjell: Store Skagastølstind - 2 405 moh.
 • Lengste fjord: Sognefjorden - 205 km.

Nærøyfjorden ble i juli 2005 tatt inn i UNESCO sin verdensarvliste, med følgende begrunnelse fra Miljøstatus:

«Nærøyfjordområdet vert rekna mellom dei framifrå vakraste fjordlandskap på kloden. Den unike naturvenleik kjem av dei tronge dalgangane med bratte krystallinske bergsider som strekkjer seg frå 500 m under vassflata til 1400 meters høgde over Norskehavet. Eit utal av fossar kastar seg utfor dei stupbratte fjellveggane, medan talrike frie elvar renn frå takkete fjell, brear og bresjøar, gjennom lauv- og barskog, og ned til fjorden. Eit stort mangfald av andre naturfenomen på land og i vatn med m.a.undersjøiske morenar og sjøpattedyr, forsterkar naturopplevinga. Restar av eldre, no for det meste nedlagde gardsbruk og stølar, tilfører det dramatiske naturlandskapet ein kulturell dimensjon som utfyller og aukar den samla verdien av området».

Flåm, Aurland og Nærøyfjorden har i løpet av året besøk av over 800 000 turister. I 2007 var det 128 cruiseskip anløp i Flåm.

Statens Naturoppsyn har tre stillinger i vårt fylke. Disse er tilknyttet kyst og fjord med Florø som base, Jostedalsbreen- og Jotunheimen nasjonalparker med Sogndal som base, og verdensarvområdet i Nærøyfjorden med Aurland som base.

Statens Naturoppsyn har i den senere tid også bistått Fylkesmannen og aktuelle jaktlag i forbindelse med fellingstillatelse av bjørn. Etter ti dagers jakt, ble bjørnen skutt i Fjærland juni 2008. Det er 53 år siden en bjørn ble skutt i vårt fylke.

I 2007 felte Statens Naturoppsyn også seks jerv i indre Sogn. Tap av sau og lam på beite gikk markert ned i forhold til 2006, og erstatningsbeløpet i 2007 var i overkant av 900 000 kroner.

Miljøpartiet De Grønne mener at det vil være vanskelig å opprettholde bjørnebestanden hvis den skytes hver gang den beveger seg inn på menneskets revir.

 

Kyst og fjorder

Kystvakten har fått nye båter i våre farvann. De har også en hurtiggående båt som kan operere på egenhånd over flere dager. Vår lange kystlinje på 6 238 km krever overvåking og kontroll med aktivitet.Ordningen med nasjonale laksevassdrag og fjorder er vedtatt av Stortinget. I vårt område omfatter dette Lærdalselva, Nærøydalselva, Nausta og deler av Førdefjorden.

 

Nedtur for sjøfuglbestandene

Fylkesmannen og SNO gjennomførte tellinger i tiden 12.–16. juni, og var da innom 48 av de 57 sjøfuglreservatene i fylket, i tillegg til noen våtmarksreservat og hekkeplasser utenfor de vernede områdene.

Det er nedslående resultat etter noen år med svak økning. Lignende forhold er rapportert fra Hordaland. Dette kan tyde på dårlig næringsgrunnlag. Tobisfiske og seismikkmålinger kan være viktige årsaker til nedgang i bestandene.

I viktige hekkeområder har det vært nødvendig å sette inn ressurser for å redusere og hindre tilgroing.

 

Havbruksnæringen

I Sogn og Fjordane er havbruksnæringen en betydelig industri.

Det er over tid variasjoner i antall konsesjoner og lokasjoner. I vårt fylke er det ca. 85 konsesjoner for laks, men antall lokasjoner har fra 2003 blitt redusert fra 75 til 55. Dette som følge av utvidet kapasitet og sammenslåing/oppkjøp av selskaper.

For torsk, sei og kveite er det ca 20 konsesjoner, og blåskjell ca. 80 konsesjoner.

Det har vært flere store rømminger fra flere lokasjoner og sakene har høy prioritet i tråd med retningslinjer gitt av Riksadvokaten.

 

Jakt

I Sogn og Fjordane er storviltjakt på hjort og rein mest utbredt.

I 2007 ble det felt 10 527 hjorter og gitt 650 fellingstillatelser for villrein i Nordfjella.

Milde vintre gir økt bestand og jaktsesongen har derfor vært utvidet, frem til og med 30. november. Det har vært økning i antall felte dyr i 20 av 26 kommuner i fylket. Utvidelse av jaktsesongen medfører også andre utfordringer, blant annet kontroll med jakt i mørke.

I ytre Sogn har kommuner ved viltnemnder og politiet etablert et samarbeid som gir bedre kontrollmuligheter. Viktige prinsipielle saker vedrørende jakt i mørke er nå under behandling i rettsapparatet. Flere miljøkontakter har også deltatt med viktig informasjon til jegere i forkant av jaktsesongen.

I forbindelse med reinsjakten er det etablert et velfungerende oppsyn mellom politi, SNO og fjellstyrene. Ved flere overtredelser har det vært svært rask etterforskning og påtalemyndigheten har fulgt raskt opp med bøter og inndragning. Dette har gitt svært god preventiv effekt.

 

Motorisert ferdsel

Trenden er klar; det er et raskt økende antall snøscootere og bruk av barmarkskjøretøy.

Det har vært gjennomført aksjoner mot ulovlig snøscooterkjøring, også med bistand fra politihelikopteret. I forbindelse med jakt ser en også en klar økning i overtredelser av kjøring med barmarkskjøretøy, spesielt bruk av ATV.

I Aurland kommune er det et prøveprosjekt der et begrenset område er regulert for trening og øvelseskjøring med snøscooter. I Voss kommune i Hordaland er det søkt om etablering av et lignende område, men dette er avslått.

 

Utfordringer

 • Miljøforum blir viktig i fremtiden for å opprettholde og videreutvikle kommunikasjon mellom etater og organisasjoner, for å dra mest mulig nytte av hverandres kompetanse, og nyttiggjøre seg denne ned til lokalt nivå. Men det er viktig å ha klarhet i grensene mellom forvaltingens oppgaver og etterforskning.
 • Havbruksnæringen er viktig i vårt fylke, men det har vært store rømminger og politiet må derfor videreutvikle samarbeidet med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.
 • Kunnskap og bevissthet vedrørende kulturminner må bedres. I vårt fylke er det en sterkt økende tilstrømming av dykkere, spesielt utlendinger som dykker på skipsvrak. Tilgang til aktuelle databaser for kulturminner har bedret muligheten til kontroll betydelig.
 • Det lokale leddet i vår organisasjon skal samarbeide med aktuelle kommuner. Vi håper derfor at kommunene kan prioritere miljøarbeidet bedre i fremtiden.
 • Forurensing fra industri, skipsfart og annen næring er økende. Det blir viktig for politiet å heve sin kompetanse i nært samarbeid med aktuelle etater. Reduksjon av saksbehandlingstid i slike saker må prioriteres.
 • Utvidelse av jakttid på storvilt vil kreve mer ressurser til kontroll.
 • Arbeidsmiljøkriminalitet, spesielt i forbindelse med utlendinger og deres arbeidsforhold er også et viktig område. Dette krever samhandling mellom flere etater.
 • Nasjonalparker, verdensarvområder, verneområder, fuglereservater m.v. krever kontinuerlig oppsyn, kontroll og skjøtsel
 • Bygging i strandsonen – skal det legges til grunn andre vurderinger i Sogn og Fjordane – jf. Oslofjorden? Lokale politikere har utfordret regjeringen og Stortinget fordi fylket har behov for tilflytting og dagens regelverk oppleves som begrensende.
 • Kontroll med motorisert ferdsel i utmark, snø og barmark, og økende vannscooterkjøring

Neste gang: Helgeland politidistrikt