Av politioverbetjent/miljøkoordinator Arthur Nordby, Troms politidistrikt

 

Byen ligger på en 10x2 km stor øy med bro- og tunnelforbindelser til fastlandet og øyriket knyttet til Kvaløya og omkringliggende skjærgård. Troms fylke strekker seg over hele 21 366 km2 og innbyggertallet i distriktet er ca. 120 000.

I tillegg til politistasjonen og Karlsøy politipost består distriktet av tre regionale lensmenn med seks underliggende kontorer. Tromsø by har hatt mange kallenavn opp gjennom tidene, de mest kjente er «Porten mot Ishavet» og «Nordens Paris». Arkeologiske utgravninger i Troms har påvist bosetninger rundt 10 000 år gamle.

Bilde av en mishandlet fugl

Miljøkrimarbeidet i distriktet er organisert med en miljøkoordinator ved Tromsø politistasjon og miljøkontakter ved lensmannskontorene. Miljøkoordinatoren er knyttet til Økoteamet i en 50/50-ordning mellom etterforskning og koordinatorrollen. I tillegg er hele Økoteamet knyttet til en samarbeidsliste mot ordenstjeneste som utgjør helgevakter hver femte uke. Dette er en ordning som fra miljøkoordinatorens side er fordelaktig da det i kontakten med vaktlagene utveksles miljøinformasjon utover innlegg på paroler etc. Slik uformell kontaktknytning med hele politikorpset på miljøsiden er like viktig her, som i annen kriminalitet.
Pr. i dag er miljøkoordinatoren sjøtjenesteansvarlig, sokkeletterforsker og pårørendekontakt ved eventuelle storulykker eller katastrofer. Noen vil kanskje synes dette virker for omfattende. Ordningen med fast påtalejurist i miljøsaker er meget god og denne rollen innehas i Troms politidistrikt i dag av politiadvokat Tor Børge Nordmo.

Statistikk for 2010 viser at distriktet behandlet totalt 307 saker kodet som miljøsaker. Av disse var 25 knyttet til saltvannsfiskelovgivningen/havressursloven, mens hele 226 saker var overtredelser av lakse- og innlandsfiskeloven. Ulovlig motorferdsel i utmark og andre miljølovbrudd utgjør det resterende.

Troms fylke har et stort antall snøscootere, hele 9 703 registrerte ved utgangen av forrige år, men svært få godkjente løyper til slik trafikk. Selv om mange drar til Nord-Finland hvor det er bedre lagt til rette for slik kjøring, er snøscooteren blitt en plage mange steder. En jevn flyt av informasjon og tips fra publikum til lokalt politi bekrefter dette. Med snødekt mark minst seks måneder i året er dette en utfordring for politiet som skal håndheve regelverket. Totalt 25 anmeldte saker om overtredelse av motorisert ferdsel i utmark står ikke i forhold til vår etterretning på dette området. Det er også svært tvilsomt at de 2 300 registrerte ATV-ene kun holder seg på asfalt når snøen er borte.

På tross av stor skipstrafikk har vi i vårt distrikt heldigvis vært forskånet fra de store forurensningene ved grunnstøtinger, som vi ser eksempler på sørfra de siste par årene. De mindre sakene har vi hatt noen av og de har vært greit håndterlige. Oppdrettsnæringen har medført til dels omfattende saker til etterforskning, mest for overtredelse av akvakulturloven. På området faunakriminalitet og annen naturkriminalitet har vi saker, både i form av ulovlige tiltak i vernede områder og jakt på fredete arter.

Politioverbetjent/miljøkoordinator Arthur NordbyFiskeriene i norsk økonomisk sone favner utover feltet miljøkrim, men bør nevnes da anmeldelsene legges til økoteamet og involverer alle. I tillegg engasjeres samarbeidende etater som Kystvakten, Fiskeridirektorat, Mattilsynet osv. Tromsø politistasjon har i denne sammenheng utført det man må kalle pionerarbeid i grundighet hvor hele båtlaster har vært detaljregistrert og kontrollert. Vi er vel det første distriktet som har gjennomført slik bevissikring etter begjæring om rettslig gransking. Denne type etterforsking krever store ressurser både i form av personell og kostnader, men resultatet er at vi har avdekket store avvik. Når slik grundighet besluttes er det viktig at man også fokuserer på miljøhensyn ved overbeskatning i forhold til kvoter og havforskning.

Miljøforum i oktober 2010 gav oss et greit og oversiktlig bilde av situasjonen fra de samarbeidende etatene. Politidistriktet vårt har, som på mange andre felt, også på miljøområdet store utfordringer framover. Statens Naturoppsyns representanter nevnes spesielt, da de er svært sentrale i oppsynssammenheng og gjør en meget god jobb, blant annet i store prosjektarbeid om rovvilt. Utstyrsmessig er Troms politidistrikt bra utrustet og det er greit å komme seg ut både på sjø og land.

Utfordringene til arbeidet med etterforskning og ikke minst miljøkontroll er å finne rom blant prioriteringer, minstebemanningsproblematikk, arbeidstidsbestemmelser og økonomi.

 

 

Fakta om Troms politidistrikt

Troms

 Politidistriktet omfatter 17 av
kommunene i Troms fylke

Innbyggere pr. 01.01.10: 121 070
Areal: 21 366 km2

Ansatte i politidistriktet:
ca. 310 årsverk

Anmeldelser pr. 2010: 8 589
Miljøsaker

  • Ytre miljø: 296
  • Arbeidsmiljø: 11
Kilde: Troms polititdistrikt