eeavfall_bredde.jpg

Kilde: Interpol

Operasjon Enigma fant sted i november og desember 2012 som et samarbeidsprosjekt mellom politi, tollvesen, havnemyndigheter, miljøvernmyndigheter og kystvakt i sju land i Europa og Afrika. Formålet med operasjonen var å avdekke og ramme den ulovlige virksomheten med innsamling, resirkulering, utførsel, innførsel og frakt av elektronikkavfall som datamaskiner og fjernsyn med mer, med påfølgende dumping på fyllinger eller andre steder der det kan forårsake alvorlig skade på miljøet.

I Europa, der mye av avfallet som fraktes til utlandet antas å stamme fra, ble det gjennomført kontroller i store havner i Belgia, Tyskland, Nederland og Storbritannia. Afrika anses å være et bestemmelsessted, og det ble foretatt kontroller i havner i Ghana, Guinea og Nigeria. Nesten en tredjedel av kontrollene avslørte ulovlig elektronikkavfall. Det ble gjennomført en rekke aksjoner, disse var samkjørt mellom landene som deltok i operasjonen. Blant annet beslagla belgiske myndigheter omkring 100 tonn ulovlig elektronikkavfall, som ble sendt tilbake til Nederland. Informasjonen ble formidlet til etterretnings- og etterforskningsenheten ved miljø- og transporttilsynet, nederlandsk politi og påtalemyndighet.

Operasjon Enigma avdekket også nye skjulemetoder som benyttes av personer og selskaper som er involvert i ulovlig handel med elektronikkavfall. Disse opplysningene vil bidra til det politiarbeidet som gjøres internasjonalt for å bekjempe denne ulovlige virksomheten.

«Etter Interpols Operasjon Haz mot ulovlig transport av farlig gods i 2009 og 2010 er Opeelektrorasjon Enigma et nytt eksempel på Interpols kontinuerlige innsats mot alle former for forurensningskriminalitet over landegrensene,» sa David Higgins, sjef for Interpols miljøkriminalitetsprogram. «Mottakerlandene bærer en uforholdsmessig stor byrde med hensyn til elektronikkavfall, og vi ønsker å bistå dem mens de får på plass de nødvendige mottiltak.»

«Bekjempelse av ulovlig handel med elektronikkavfall krever omfattende samarbeid mellom utførsels- og mottakerlandene. Operasjon Enigma har vist det internasjonale samfunn at det er stor vilje blant medlemslandene til å samarbeide om å bekjempe denne moderne trusselen mot miljøet og vår alles sikkerhet,» tilføyde Marco Araújo de Lima, operasjonssjef for miljøkriminalitetsprogrammet.

Operasjon Enigma er en del av Prosjekt Eden i miljøkriminalitetsprogrammet, et prosjekt som skal bistå landene med å håndtere smugling av ulovlig, farlig avfall over landegrensene ved hjelp av tverretatlige aksjoner og etterretningsstyrt arbeid.