Miljøkriminalitet er en belastning på miljøet som kommer på toppen av den belastningen lovlig virksomhet utgjør. Selv om miljøkriminaliteten ofte rammer lokalt, har den også globale konsekvenser. Det er sjelden synlige ofre, og umiddelbare og synlige effekter av lovbruddet kan være vanskelig å observere. Hver hendelse behøver ikke være alvorlig, men summen av dem kan ha store konsekvenser. Kriminaliteten svekker menneskers livsgrunnlag ved at ressurser blir skadet/utryddet, samtidig som den reduserer muligheten til å ha kontroll med fremtidig forvaltning av naturressursene. Det er krevende for politiet alene å bygge opp tilstrekkelig kunnskap om miljøkriminalitet.

 

Økonomiske incentiver og nye kriminelle markeder

Økonomiske incentiver for å verne om miljøet gir nye kriminelle markeder. Svakheter ved regelverk og kontrollmyndigheter kan utnyttes av kriminelle. De nye markedene (som for eksempel for CO2-kvoter, el-sertifikater og avfallshåndtering) har vist at det er gode profittmuligheter, liten oppdagelsesrisiko og lave strafferammer for slik kriminalitet.

I den vestlige verden har det vært økt oppmerksomhet om konsekvensene av forurensning, spesielt utslipp av kjemikalier direkte i naturen. Økt bevissthet og kunnskap kan føre til færre – både bevisste og ubevisste – utslippslovbrudd.
(...)