Trond Eirik Schea

Tekst: ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea   //  Foto: Leif Ingvald Skaug

Miljøkrimarbeidet dekker omfattende og svært ulike lovbruddstyper som angår det ytre miljø (natur, fauna, forurensing) og det indre miljø (arbeidsmarked-/arbeidsmiljø), foruten kunst og kulturminner og dyrevelferd. ØKOKRIMs bekjempelse av lovbrudd på dette området har resultert i en lang rekke domfellelser og mer enn 20 prinsipielle avgjørelser fra Høyesterett. Domstolene ser, som ØKOKRIM, alvorlig på miljøkriminalitet. Straffenivået er fortsatt på vei opp, og produksjonen av straffesaker på dette feltet er kanskje viktigere enn noen gang.

ØKOKRIMs overordnede mål er allmennprevensjon, det vil si å bidra til at aktørene avholder seg fra å begå lovbrudd. At de ikke lar egen profitt eller likegyldighet gå foran hensynet til miljøet og livsgrunnlaget vårt. Bak overtredelsene av miljølovgivningen ligger det ikke sjelden kalkulerte analyser av fordeler og risiko ved regelbrudd, gjerne kombinert med et svakt samfunnsansvar. Ved straffutrnålingen legges det stor vekt på den betydningen miljøverdier har og på om en overtredelse kan medføre uopprettelige skader. ØKOKRIM verner viktige miljøverdier, verdier som fortsatt i for mange sammenhenger tas for gitt.

Økonomisk kriminalitet og miljøkrim­inalitet henger ofte tett sammen. Stadig oftere ser vi behovet for å utnytte både ØKOKRIMs kom­petanse og ressurser innenfor tradisjonell økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet for å bekjempe ny kriminalitetsutvikling. Dette gjelder for eksempel utviklingen av arbeidsmarkedskriminalitet som springer ut av den tradisjonelle arbeidsmiljøkriminaliteten. Industriell forurensing og grensekryssende handel med avfall og sjeldne arter er andre eksempler. I møte med disse miljøkriminalitetsformene, utvikler ØKOKRIMs medarbeidere kontinuerlig ny kompetanse, nye metoder og løsninger. Vi søker også i stadig større grad å utnytte samarbeidsrommet og kompetansen som ligger hos fagetatene i forvaltningen.

Arbeidet som er utført av ansatte i ØKOKRIMs Miljøteam, etter hvert Miljøkrimavdeling, kan ikke feires uten også å ta med det gode arbeidet som er utført på miljøkrimfeltet av ansatte i politidistriktene. Begge steder finner en dyktige og dedikerte folk med et sterkt miljøengasjement, og de gjør alle en viktig jobb.

Ingenting tyder på at omfanget av miljøkrim­inaliteten vil avta de neste 25 årene. Naturens goder er generelt under press. Myndighetene som forvalter de, må stadig gjøre vanskelige valg og prioriteringer. Miljøovertredelser kommer på toppen av samfunnets lovlige og nødvendige aktiviteter og undergraver den kunnskaps­baserte forvaltningen. Derfor må slike over­tredelser søkes forebygget, og når de finner sted må de slås ned på.

Siden 1998 har ØKOKRIM gitt ut fagbladet MILJØKRIM. Jeg er stolt av bladet; jeg tror det har bidratt vesentlig til å synliggjøre, samordne og styrke kompetansen i arbeidet mot miljøkrim­inalitet i hele landet. Vi har som målsetning å ytterligere forbedre Miljøkrim, på samme måte som vi ønsker å stadig forbedre vår samlede innsats på miljøkrimfeltet. I den gjennom­gripende endringsprosessen politi- og påtalemyndigheten er inne i, trengs mer enn noen gang et sterkt faglig kraftsentrum for innsatsen mot miljøkriminalitet.

Gratulerer med 25 års vern av viktige miljø­verdier!