Av politioverbetjent Bjørn Anders Hoff, miljøkoordinator, Vestoppland politidistrikt

innland1I tråd med Stortingets føringer har vi delt distriktet i tre geografiske driftsenheter med hver sin driftsenhetsleder, mot tidligere 13. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2005. Fra våren 2005 innførte vi også regionmiljøkontakter i distriktet. De tre regionene er Gjøvik/Toten/Landregionen, Hadelandsregionen og Valdresregionen. Det er stor forskjell på disse regionene både når det gjelder befolkning, antall saker og ikke minst naturområder.

Den daglige miljøinnsatsen i politidistriktet styres av miljøkoordinator som i vårt distrikt har fått tildelt 33,3 % av en 100 % stillingshjemmel. De to resterende tredjedelene av stillingen er fordelt på HMS-rådgiverfunksjon og arbeid ved personalseksjonen, også disse med henholdsvis en tredjedel hver. Oppgaven som miljøkoordinator var ett år underlagt Fellesoperativ enhet. Nå er stillingen stedsplassert ved Administrasjonsenheten, og jeg har hatt funksjonen i snart 10 år.

Det er opprettet en regionskontakt ved hver driftsenhet, og en miljøkontakt ved de øvrige geografiske tjenesteenhetene. Vi har også en jurist med miljøansvar og denne har kontorsted i Gjøvik. Miljøkoordinatoren har ikke noe fast budsjett, men bruker det som er nødvendig til kursing/møter og normal aktivitet i henhold til lokale handlingsplaner.

De siste ti årene har antall miljørelaterte straffesaker ligget på ca. 70–100 pr. år. Av disse er ca. 10 % saker etter arbeidsmiljøloven. De fleste av de øvrige sakene omhandler ulovlig tømming/ brenning av avfall, ulovlig motorferdsel i utmark, og brudd på viltlovens bestemmelser. Det er ellers registrert få saker fra de øvrige miljøtemaene i vårt distrikt.

Straffesakene etterforskes i utgangspunktet av de lokale tjenestestedene. Det er ønskelig, så langt det er praktisk mulig, at miljøkontaktene i størst mulig grad tar seg av etterforskningen. Miljøkoordinatoren er behjelpelig og bistår med alt fra råd og vink til større involvering i etterforskningen av enkeltsaker.

 

Omfattende distrikt

Vestoppland politidistrikt er et omfattende distrikt sett med miljøfaglige øyne. Vi har alt, – fra nordlige del av Oslomarka, de store innsjøene Mjøsa og Randsfjorden til høyfjellsområder i Valdres. Kun saltvann mangler. Vang er en del av Jotunheimen nasjonalpark, ellers er det for det meste Landskapsvernområder rundt i distriktet.

innland2

Vestoppland politidistrikt har lagt vekt på det systemtiske miljøarbeidet med forankring i Justisdepartementets rundskriv G 47/95. Her er det lagt vekt på lokale tverrfaglige samarbeidsordninger så vel i kommunene som i fylket:

Allerede i mai i 1998 arrangerte Oppland Miljøforum miljøseminar for politimestere, lensmenn og miljøkontakter for å forankre miljøarbeidet i ledelsen. Dette er helt nødvendig for å lykkes innen miljøsaksfeltet.

  • I 1998–1999 avholdt vi fire kurs om begrenset politimyndighet(BPM) og utdannet 80 naturoppsynsmenn.
  • Fra 1999 begynte vi å etablere lokale miljøforum, jfr, rundskriv G 47/95.
  • De første sårbarhetsanalysene ble laget i 1998.
  • Årlige faglige møter/seminarer for BPM-personell og miljøkontakter.
  • Halvårige møter i «fylkesmiljøforumet»
  • I 2006 avholdt vi obligatorisk repetisjonskurs for personer med BPM. Det var 44 deltakere på disse to kursene.

 

Forum og utvalg

Det er opprettet miljøforum i hver kommune. Det er viktig at disse har tverrfaglige samarbeidsordninger tilpasset lokale forhold. Noen miljøforum fungerer bedre enn andre, men tendensen nå er at stadig flere miljøkontakter ser at det å jobbe tverrfaglig mot felles mål i sin kommune er svært interessant og lærerikt. Vang miljøforum er et slikt forum som fungerer svært bra. Statens Naturoppsyn (SNO) er medlem av miljøforumet som har sine halvårige møter, noen av disse legges gjerne ute i friluft. Vang miljøforum har smittet de andre kommunene i Valdresregionen med sin entusiasme for tverrfaglig miljøarbeid.

De fleste kommunene i Vestoppland politidistrikt har i sitt arbeid med sårbarhetsanalyser lagt «Snåsamodellen» til grunn og er nå ferdige med dette arbeidet. Noen kommuner har sårbarhetsanalyser på spesielle tema og har dermed kommet svært langt i dette kartleggingsarbeidet. Det viktigste er uansett at kommunene har oversikt over sine objekter, og har foretatt en trusselvurdering av disse. Disse planene fungerer nå inntil videre i påvente av kommende IKT- basert verktøy.

Møtene i Fylkesmiljøforum fungerer bra og vi har siden oppstart i 1995 avholdt to møter hvert år, henholdsvis i mai og desember. Politimester Henriksen er leder av forumet som er sammensatt av representanter fra Fylkeskonservator, Fylkesmannens miljøvernavdeling, SNO, Fjellstyrene og Mattilsynet. En representant fra kommunene har også deltatt på enkelte møter.

Vestoppland politidistrikt er også en liten del av Regionalt Oppsynsutvalg for Oppland og Folldal/Sollia + Møre og Romsdal/ Sogn og Fjordane. Det avholdes også her to møter årlig, og det tverrfaglige samarbeidet fungerer godt. ROU har blant annet midler som blir brukt til forebyggende tjeneste i form av kurs og informasjonsbrosjyrer.

 

Oppsyn med begrenset politimyndighet

Distriktet har i flere år hatt mange oppsynsfolk med begrenset politimyndighet. I 1999 hadde vi hele 113 stk, som til sammen utførte 9818 timer oppsynstjeneste. Dette ble i henhold til rundskriv G 107/00 redusert til omtrent halvparten, og vi har i dag ca. 55 personer med begrenset politimyndighet (BPM). De utfører ca. 6 500 timer pr. år. Oppsynsfolkene gjør en viktig forebyggende jobb med informasjonsarbeid, og har vært en stabil styrke for oss i politiet. I 2005 ble det utarbeidet instruks for oppsynspersonellets virksomhet. Vi gjennomførte som nevnt obligatorisk repetisjonskurs for 44 av disse i fjor. Det resulterte i at de fikk faglig påfyll og lærte mye om det praktiske oppsynsarbeidet ved oppgaveløsning ute i felten. Kurset ble veldig godt mottatt blant kursdeltakerne.

De siste årene har vi fått til samarbeidskontroller hvor BPM-folk og miljøkontaktene og -koordinatorene danner patruljer og jobber sammen i henhold til lokale tiltaksplaner. Det er svært lærerikt for begge parter, og vi kan følge opp personellet på en bedre måte med veiledning og instruksjon. Med flere patruljer dekker vi da store områder. Begge parter lærer av hverandre. Ikke minst gir dette politiet mange flotte opplevelser ute i naturen.

 

Forebyggende miljøarbeid

Også innen miljøfagfeltet er forebygging det viktigste temaet. Dette gjøres særlig med informasjon, både internt og eksternt. Miljøkoordinatoren legger vekt på informasjonsskriv til BPM og miljøkontakter, oppdatering på lover og forskrifter, deltakelse på tverrfaglige informasjonsmøter i lokalsamfunnet og bruk av pressen for å nå ut til befolkningen i distriktet. Det er viktig å følge opp lokale problemer før de sprer seg. Enten det er problemer med snøscooterkjøring, ATV-er, uheldige jaktepisoder eller andre ting som har begynt «å spire».

Det bør også nevnes at politidistriktet, sammen med Hedmark politidistrikt, fikk ny politibåt i juni 1999. Den har mest blitt brukt til beredskapstjeneste, og dessverre ikke så mye til oppsynstjeneste på Mjøsa som ønsket. Dette skal imidlertid prioriteres fremover.

innland3

Saker og utfordringer

Det er stabilt med saker av normal karakter. I 2003 hadde vi den omtalte «jervesaken» fra Vang i Valdres (omhandlet i Miljøkrim 1/05).

Fra miljøsakene i fjor kan jeg nevne:

  • Bil i løypetrasé i skisenter, forelegg på 9 000 kroner
  • Kjøring med ATV på vann, forelegg på 4 000 kroner
  • To jegere på jakt med blyhaglammunisjon, forelegg på 3 000 kroner til hver
  • Skutt gaupe på åte, forelegg på 3 000 kroner

Når det gjelder utfordringer i fremtiden så kommer man ikke utenom plan- og bygningsloven i forbindelse med hyttebygging, forurensing-/søppelsaker og motorferdselsloven for ulovlig snøscooter- og ATV- kjøring.

Selv med disse utfordringene føler vi i politidistriktet at befolkningen her på indre Østlandet i søndre del av Oppland har det bra, med flott natur rundt oss og ikke de største miljøutfordringene i vente.