Kilde: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen uttaler at handel med truede arter er et økende problem internasjonalt og en av de viktigste årsakene til at bestander forsvinner.

Forslaget vil blant annet gi flere sanksjonsmuligheter og utvide strafferammen. Den blir nå foreslått til inntil tre år mot tidligere seks måneder

Ved at forskriften får anvendelse også innenlands, motvirkes omgåelse av regelverket. Hvis man har klart å smugle inn en art i landet, vil man nå bare få beholde det hvis vilkårene for å innføre arten er oppfylt.

Norske myndigheter får adgang til å nekte innførsel hvis det er tvil om at arten er lovlig anskaffet eller om handel med arten er bærekraftig. Det vil blant annet bøte på problemer med forfalskede dokumenter fra land med mindre gode kontrollrutiner.