Postadresse:

ØKOKRIM
Postboks 8193 Dep.
0034 Oslo

Besøksadresse:

C.J. Hambros plass 2 C
Inngang fra atriet
0164 Oslo

E-post:

post.okokrim@politiet.no

Telefon: 23 29 10 00

Telefaks: 23 29 10 01


Her finner du oss
Økokrim bygget

Nyheter

VimpelCom-saken:

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken over tingrettens avgjørelse. Lagmannsrettens kjennelse er offentlig, og ØKOKRIM viser til denne. ØKOKRIM har ikke anket avgjørelsen, og Jo Lunder vil dermed bli løslatt i kveld. ØKOKRIM vil fortsette etterforskningen, i samarbeid med utenlandske myndigheter, med sikte på å avklare hvorvidt det er grunnlag for straffansvar. (10.11.2015)

Fengsel og bot for netthandel med truede arter

Det er grunn til å reagere strengt mot ulovlig handel med utrydningstruede arter, ifølge en dom fra Dalane tingrett i en sak som har vært etterforsket i samarbeid mellom Rogaland politidistrikt og ØKOKRIM. (06.11.2015)

Fengsel og bot for feilrapportering av lakselus og manglende fiskevelferd

I en ØKORKIM-sak har Senja tingrett dømt en tidligere daglig leder til fengsel i 6 måneder for falsk rapportering, unnlatt rapportering og unnlatelse av å iverksette tiltak mot lakselus i selskapets fiskeoppdrettsanlegg. Selskapet ble idømt bot på 5 millioner for de samme forholdene samt inndragning med kr. 400 000. (23.10.2015)

Bot for markedsmanipulasjon

ØKOKRIM har ilagt et børsnotert selskap som utvikler dataspill en bot på 1,5 millioner kroner for markedsmanipulasjon og manglende listeføring. Selskapet har vedtatt boten. (23.10.2015)

Lagmannsretten idømmer strenge straffer for konkurskriminalitet

I en ØKOKRIM-sak har Gulating lagmannsrett dømt en tidligere daglig leder og styreleder for å ha begått grove utroskap og grovt kreditorsvik med til sammen ca 145 millioner kroner. Straffen ble satt til fengsel i fire år, hvilket er en tilleggsstraff til en tidligere dom på to år i samme sakskompleks. Samlet straff for de kriminelle forhold begått i virksomheten blir således fengsel i seks år. En medtiltalt er dømt til fengsel i fire år for grov utroskap, heleri/hvitvasking og grovt kreditorsvik på til sammen cirka 128 millioner kroner. (16.10.2015)

Lagmannsretten opprettholder dom om fengsel i "FAST-saken"

I en ØKOKRIM-dom har Borgarting lagmannsrett enstemmig opprettholdt dommen fra Oslo tingrett fra 2014, hvor den tidligere konsernsjefen i selskapet Fast Search & Transfer ASA (FAST) ble dømt til to års fengsel (hvorav ett år betinget). (15.10.2015)