Postadresse:

ØKOKRIM
Postboks 8193 Dep.
0034 Oslo

Besøksadresse:

C.J. Hambros plass 2 C
Inngang fra atriet
0164 Oslo

E-post:

post.okokrim@politiet.no

Telefon: 23 29 10 00

Telefaks: 23 29 10 01


Her finner du oss
Økokrim bygget


Jubileumslogo, Økokrim 25 år

Hvitvaskingskoneransen

Nyheter

Dømt for brot på listeføringsplikta

I ei ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt det børsnoterte selskapet INTEX Resources ASA til å betale 400 000 kroner for brot på listeføringsplikta. Selskapet var i desember 2011–januar 2012 i forhandlingar om å inngå ein intensjonsavtale (MOU) med eit kinesisk selskap. (21.08.2014)

ØKOKRIM anker i Transocean-saken

ØKOKRIM har besluttet å anke Oslo tingretts avgjørelse av 2. juli 2014 til Borgarting lagmannsrett når det gjelder utbytte-forholdet, Polar Pioneer-forholdet og regnskapsforholdet for de tiltalte Einar Brask, Klaus Klausen, Transocean Inc og Transocean Deepwater Drilling Company (TODDI). (16.07.2014)

Skjerpet straff mot produksjonssjef i et fiskeoppdrettsselskap

Etter anke fra ØKOKRIM over straffeutmålingen i en tilståelsessak fra Alta tingrett har lagmannsretten dømt produksjonssjefen i et fiskeoppdrettsselskap til 90 dagers fengsel – hvorav 60 dager er gjort betinget. Dette er en skjerping av tingrettens dom på 75 dagers betinget fengsel. (15.07.2014)

Frifinnelse i Transoceansaken

Oslo tingrett har avsagt frifinnelsesdom i ØKOKRIM-saken mot tre selskaper i Transoceankonsernet og tre skatterådgivere. (08.07.2014)

Opprettholder fengselsstraff på åtte år mot Eltek-gründer

I en ØKOKRIM-sak vedrørende skatteunndragelser, innsidehandel, markedsmanipulasjon, utroskap og overtredelser av meldeplikten, har Borgarting lagmannsrett tatt stilling til et lovanvendelsesspørsmål samt behandlet straffeutmåling og inndragning. (07.07.2014)

Dømd til inndraging av utbytet i korrupsjonssak

I ei ØKOKRIM-sak har Stavanger tingrett dømt ein tidlegare korrupsjonsdømd til inndraging av heile utbytet på 4 719 019 kroner som det eineeigde AS-et hans tente på avtalar vunne ved hjelp av stikkpengar. (03.07.2014)