Postadresse:

ØKOKRIM
Postboks 8193 Dep.
0034 Oslo

Besøksadresse:

C.J. Hambros plass 2 C
Inngang fra atriet
0164 Oslo

E-post:

post.okokrim@politiet.no

Telefon: 23 29 10 00

Telefaks: 23 29 10 01


Her finner du oss
Økokrim bygget

Nyheter

Bot til departement for aktlaus handsaming av innsideinformasjon

ØKOKRIM har gitt Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet ei bot på 1,4 millionar kroner for brot på verdipapirhandellova. Bota er vedteke. (27.03.2015)

Fengsel for lånebedragerier

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt en mann til fengsel i to år og åtte måneder for lånebedragerier på 36 millioner kroner. Mannen må også tåle inndragning av 2,4 millioner kroner. (26.03.2015)

Tiltalt for grov tollunndragelse

ØKOKRIM har tiltalt en mann fra Østfold for å ha unndratt over 33 millioner kroner i toll til EU ved at han har utstedt uriktige tolldokumenter som ble benyttet ved eksport av biodiesel fra Norge til land i EU. Dette har vært en etterforsking der ØKOKRIM og tollmyndighetene har samarbeidet tett. (25.03.2015)

Dømt for uaktsom hvitvasking

I en ØKOKRIM-sak har lagmannsretten dømt en person for uaktsom hvitvasking av utbytte fra kriminelle handlinger. (24.03.2015)

Fengsel for ulovleg jakt mot vilt

I ei ØKOKRIM-sak er ein Trysilmann dømt til fengsel i sju månader for å ha jakta på raudrev og grevling ved bruk av hund, der hundane med føremål skal ha blitt sloppen laus for å hetse og angripe viltet. Domfelte har og mista retten til å drive jakt og fangst i fem år. I tillegg er han frådømt retten til å halde og bruke hund på jakt i fem år. Det er første gong nokon er frådømt ein slik rett i Noreg. (13.03.2015)

Tiltalt for feilrapportering av lakselus

ØKOKRIM har tiltalt et fiskeoppdrettsselskap i Troms og selskapets daglige leder for falsk rapportering, unnlatt rapportering og unnlatelse av å iverksette tiltak mot lakselus i selskapets fiskeoppdrettsanlegg. I oppdrettsanleggene var forekomsten av lakselus i perioden 2012-2013 ved gjentatte anledninger langt over tiltaksgrensen for behandling mot lakselus, samtidig som selskapet unnlot å sette inn tiltak og feilrapporterte til Mattilsynet om lakselussituasjonen. (24.02.2015)