Postadresse:

ØKOKRIM
Postboks 8193 Dep.
0034 Oslo

Besøksadresse:

C.J. Hambros plass 2 C
Inngang fra atriet
0164 Oslo

E-post:

post.okokrim@politiet.no

Telefon: 23 29 10 00

Telefaks: 23 29 10 01


Her finner du oss
Økokrim bygget

Nyheter

Frikjent for å ha imitert rovdyrskader og reintyveri

I en ØKOKRIM-sak hvor to reineiere fra Finnmark var tiltalt for å ha imitert rovdyrskade på til sammen 25 reinsdyr og tyveri av rundt 50 reinsdyr, har Indre Finnmark tingrett avsagt dom i saken og begge de tiltalte er frifunnet. (07.09.2016)

Ulovlig ulvejakt skal straffes etter straffeloven

Høyesterett har skjerpet straffene for fire menn som var domfelt for ulovlig jakt på tre ulver i Elverum i februar 2014. Hovedårsaken til skjerpelsen er at jakta etter Høyesteretts syn skal straffes etter straffeloven og ikke naturmangfoldloven. Straffene er fra fire måneder til ett års ubetinget fengsel. (02.09.2016)

Domfellelse for grov korrupsjon

I en ØKOKRIM-sak har Sør-Trøndelag tingrett dømt en 52-årig mann til fengsel i 11 måneder for grov korrupsjon. (31.08.2016)

Påtaleavgjørelse i Kongsbergsaken

ØKOKRIM har tatt ut tiltale mot en tidligere salgssjef for Øst-Europa i Kongsberg Defence Communications (KDC) for grov økonomisk utroskap, hvitvasking og grov skatteunndragelse. Korrupsjonsiktelsen mot Kongsberg Gruppen ASA og Kongsberg Defence & Aerospace AS er henlegges etter bevisets stilling. (16.08.2016)

Rettskraftig dom for tidligere styreleder i riggselskap

Høyesterett har forkastet domfeltes anke over lagmannsrettens beslutninger, og Oslo tingretts dom av 12. januar 2015 er nå rettskraftig. Oslo tingrett dømte den tidligere styrelederen til fengsel i fire år for blant annet grovt økonomisk utroskap mot et riggselskap der domfelte var styreleder. I tillegg ble han dømt til å betale erstatning til riggselskapet med til sammen 6 millioner USD og til å betale sakskostnader til staten på 100 000 kroner. (04.08.2016)

Dømt for økonomisk utroskap på fem millioner kroner, mva-unndragelse og NAV-bedrageri

I en ØKOKRIM-sak er en mann dømt til fengsel i tre år og seks måneder for grovt økonomisk utroskap på litt over fem millioner kroner, mva-unndragelse på litt over 700 000 kroner, brudd på bokføringsloven og grovt bedrageri av NAV på nesten 800 000 kroner. I samme sak er en kvinne dømt til samfunnsstraff i 180 timer for grovt heleri og hvitvasking av litt over 600 000 kroner. (07.07.2016)