Postadresse:

ØKOKRIM
Postboks 8193 Dep.
0034 Oslo

Besøksadresse:

C.J. Hambros plass 2 C
Inngang fra atriet
0164 Oslo

E-post:

post.okokrim@politiet.no

Telefon: 23 29 10 00

Telefaks: 23 29 10 01


Her finner du oss
Økokrim bygget

Nyheter

90 dagers fengsel for grov mishandling og drukning av hund i Moss

En 30 år gammel mann er av Høyesterett ilagt en straff av fengsel i 90 dager for grove brudd på dyrevelferdsloven. (10.02.2016)

Dømt for ulovlig innsidehandel

I en ØKOKRIM-sak har tingretten dømt en mann til betinget fengsel i 38 dager og ubetinget bot på 90.000 kroner for ulovlig innsidehandel. Han må også tåle inndragning av 90.000 kroner. Mannen fikk redusert straffen fordi han tilstod forholdet. (20.01.2016)

ØKOKRIM trekker anken i Transocean-saken

ØKOKRIM har besluttet å trekke påtalemyndighetens anke over tingrettens frifinnende dom i Transocean-saken. (13.01.2016)

Dømt for medvirkning til bedragerier mot to banker

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt en grunneier og en advokat til fengsel i henholdsvis fire år og tre år og tre måneder for bl.a. medvirkning til bedragerier mot to banker på til sammen ca. 28 millioner NOK. Grunneieren må også tåle inndragning av ca. 25 millioner NOK, mens advokaten må tåle inndragning på 274 306 NOK og betale erstatning til en av bankene med 7 686 028 NOK. (08.01.2016)

Domfelt for grov tollunndragelse

Fredrikstad tingrett har domfelt en mann fra Østfold i henhold til tiltale fra ØKOKRIM for tollunndragelse til en straff av 2 års fengsel, hvorav 1 år er gjort betinget. Straffen er i tråd med aktors påstand. Han er domfelt for å ha utstedt 21 uriktige tolldokumenter som er benyttet ved eksport av biodiesel til land i EU. Unndratt innførselstoll i EU knyttet til de uriktige dokumentene var ca. NOK 33,6 millioner. (07.01.2016)

Dom i Fortuna-saken

I en ØKOKRIM-sak har Borgarting lagmannsrett dømt tre forretningsmenn til henholdsvis 4 år, 3 år og 3 måneder, og 2 års fengsel for grov utroskap, grovt bedrageri og grovt heleri, samt brudd på regnskaps- og merverdiavgiftslovgivningen. Halvparten av fengselsstraffen gjøres betinget for alle de domfelte grunnet brudd på menneskerettighetene knyttet til lang tid mellom dom i tingrett, og dom avsagt i lagmannsretten. Lagmannsretten opprettholder de vesentligste delene av tingrettens dom, men har frifunnet en av de domfelte for medvirkning til grovt bedrageri. (22.12.2015)