Postadresse:

ØKOKRIM
Postboks 8193 Dep.
0034 Oslo

Besøksadresse:

C.J. Hambros plass 2 C
Inngang fra atriet
0164 Oslo

E-post:

post.okokrim@politiet.no

Telefon: 23 29 10 00

Telefaks: 23 29 10 01


Her finner du oss
Økokrim bygget

antikorrkonf_teaser_2016.jpg

Nyheter

Fengsel, bot og rettighetstap for feilrapportering av lakselus og manglende fiskevelferd

I en ØKOKRIM-ankesak har Hålogaland lagmannsrett opprettholdt straffen for en tidligere daglig leder til fengsel i 6 måneder for falsk rapportering, unnlatt rapportering og unnlatelse av å iverksette tiltak mot lakselus i selskapets fiskeoppdrettsanlegg. Lagmannsretten skjerpet imidlertid straffen ved å fradømme mannen retten til å inneha noen ledende stilling i noe selskap innenfor akvakulturfeltet i 2 år. Lagmannsretten opprettholdt også reaksjonen mot selskapet, i form av en bot på 5 millioner for de samme forholdene samt inndragning med kr. 400 000. (25.05.2016)

Dømt til fengsel for misbruk av innsideinformasjon

I en ØKOKRIM-sak har tingretten dømt to menn til ubetinget fengsel i henholdsvis 5 måneder og 90 dager etter ulovlig innsidekjøp av aksjer i et norsk, børsnotert oljeselskap. Den ene ble også dømt til inndragning av utbytte på over 2,4 millioner kroner. (13.05.2016)

Domfelt for grov tollunndragelse

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken til en mann fra Østfold som i Fredrikstad tingrett ble domfelt i henhold til tiltale fra ØKOKRIM for tollunndragelse til en straff av 2 års fengsel, hvorav 1 år er gjort betinget. Straffen er i tråd med aktors påstand. Han er domfelt for å ha utstedt 21 uriktige tolldokumenter, som er benyttet ved eksport av biodiesel til land i EU. Unndratt innførselstoll i EU knyttet til de uriktige dokumentene var ca. NOK 33,6 millioner. (11.05.2016)

Panama-dokumentene

Som tidligere meldt følger ØKOKRIM med på utviklingen rundt avsløringene knyttet til Panama Papers. ØKOKRIM har nå opprettet et telefonnummer som kan benyttes av de som ønsker å legge kortene på bordet. (10.05.2016)

Tiltale mot tidligere banksjef

ØKOKRIM har tatt ut tiltale mot en tidligere banksjef, fordi han i strid med bankens interesse innvilget lån, garantier og kassakreditter på ca. 22 millioner kroner til låntakere som ikke var kredittverdige. (20.04.2016)

Panama-dokumentene

ØKOKRIM følger med på utviklingen av saken. Det er pr. i dag ikke igangsatt etterforskning fordi det ikke foreligger opplysninger om at det har skjedd noe straffbart. Vi har opprettet kontakt med Skattedirektoratet og har en tett dialog med direktoratet om saken. (06.04.2016)