Postadresse:

ØKOKRIM
Postboks 8193 Dep.
0034 Oslo

Besøksadresse:

C.J. Hambros plass 2 C
Inngang fra atriet
0164 Oslo

E-post:

post.okokrim@politiet.no

Telefon: 23 29 10 00

Telefaks: 23 29 10 01


Her finner du oss
Økokrim bygget

Nyheter

Påtaleavgjørelse i Kongsbergsaken

ØKOKRIM har tatt ut tiltale mot en tidligere salgssjef for Øst-Europa i Kongsberg Defence Communications (KDC) for grov økonomisk utroskap, hvitvasking og grov skatteunndragelse. Korrupsjonsiktelsen mot Kongsberg Gruppen ASA og Kongsberg Defence & Aerospace AS er henlegges etter bevisets stilling. (16.08.2016)

Rettskraftig dom for tidligere styreleder i riggselskap

Høyesterett har forkastet domfeltes anke over lagmannsrettens beslutninger, og Oslo tingretts dom av 12. januar 2015 er nå rettskraftig. Oslo tingrett dømte den tidligere styrelederen til fengsel i fire år for blant annet grovt økonomisk utroskap mot et riggselskap der domfelte var styreleder. I tillegg ble han dømt til å betale erstatning til riggselskapet med til sammen 6 millioner USD og til å betale sakskostnader til staten på 100 000 kroner. (04.08.2016)

Dømt for økonomisk utroskap på fem millioner kroner, mva-unndragelse og NAV-bedrageri

I en ØKOKRIM-sak er en mann dømt til fengsel i tre år og seks måneder for grovt økonomisk utroskap på litt over fem millioner kroner, mva-unndragelse på litt over 700 000 kroner, brudd på bokføringsloven og grovt bedrageri av NAV på nesten 800 000 kroner. I samme sak er en kvinne dømt til samfunnsstraff i 180 timer for grovt heleri og hvitvasking av litt over 600 000 kroner. (07.07.2016)

Tiltale mot en tidligere forsvarsansatt

ØKOKRIM har tatt ut tiltale mot en tidligere ansatt i Det norske forsvaret. (05.07.2016)

Endelig punktum i Fortuna-saken

Høyesterett har ved dom av 30. juni 2016 forkastet ankene fra to av de domfelte i Fortuna-saken. Tidligere, ved Høyesteretts beslutning av 21. april 2016, er anken fra den tredje domfelte forkastet, og dommen fra Borgarting lagmannsrett av 18. desember 2015 er nå rettskraftig for samtlige domfelte. (04.07.2016)

Tverrfaglig samarbeid i kampen mot arbeidslivskriminalitet

Torsdag denne uken åpnet et nytt tverretatlig senter for etterretning og analyse (NTAES) som skal skjerpe politiets og kontrolletatenes kamp mot økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivsskriminalitet. Senteret er lokalisert hos ØKOKRIM i Oslo og medarbeidere fra politiet, Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet og Tolletaten skal sammen utarbeide nasjonale trussel- og risikovurderinger for å hjelpe etatene å prioritere innsatsen mot blant annet arbeidslivskriminalitet. (13.06.2016)