Det er særlig akvakulturloven, som omfatter produksjon av vannlevende dyr og planter, som regulerer havbruksnæringen. For å drive akvakultur må virksomhetene ha konsesjon, og akvakulturloven regulerer tillatelser, anlegg, drift og miljøhensyn. Akvakulturloven har en strafferamme på inntil to års fengsel.

Havbruksnæringen er Norges nest største eksportnæring, med aktører som er gitt tillatelse til å benytte fellesskapets arealer langs kysten. Oppdrett av laks er den dominerende virksomheten.

I løpet av de senere årene er det reagert med både forelegg og foretaksstraff mot foretaket i havbruksnæringen, samt fengselsstraffer mot personer i ledelsen som har medvirket til lovbruddene. Lakselus og rømt laks er et vesentlig miljøproblem ved fiskeoppdrett. Ikke all rømming av oppdrettsfisk er å anse som lovbrudd, men i mange tilfeller vil rømming representere alvorlig miljøkriminalitet.

De siste årene har dyrevelferd, sykdommer og lakselus fått økt fokus i produksjonen i denne næringen. Akvakulturkriminalitet omfatter også overtredelser av matloven og dyrevelferdsloven. Et av formålene i matloven er å bekjempe og forebygge sykdom hos dyr. Flere av forskriftene som er hjemlet i matloven, har som formål å bekjempe og forebygge sykdom hos oppdrettsfisk. Fiskevelferd er også omtalt i forarbeidene til akvakulturloven. Lovens formål er at virksomheten skal skje innenfor rammene av bærekraftig utvikling, og at dette skal omfatte hensynet til folkehelse, fiskehelse og fiskevelferd.

Det finnes også eksempler på overtredelse av forurensnings-, kulturminne- og vannressursloven. Kriminalitet i akvakulturnæringen kan også omfatte overtredelse av arbeidsmiljølovgivningen.

Rømt oppdrettslaks som gyter med villaksen kan påvirke villaksens genetiske mangfold og produktivitet, og kan også spre sykdommer til villfisken. Lakselus over tillatte mengder kan føre til dype sår. Tiltakene mot lakselus kan imidlertid også føre til dårlig dyrevelferd og dødelighet. Akvakulturkriminalitet kan også ha store konsekvenser for naturen og livet i havet, samt være konkurransevridende.

 

Hvis du har tips om mulig akvakulturkriminalitet kan du formidle dette her

Tips oss

 

Relevante lenker:

Akvakulturkriminalitet – fra rømming til dyrevelferd – Artikkel i Miljøkrim nr. 1/2021

Akvakulturloven

Dyrevelferdsloven

Matloven