Arbeidslivskriminalitet kan innbefatte brudd på ulike lovbestemmelser og er derfor ikke et juridisk begrep, men arbeidslivskriminalitet (a-krim) er gjerne profittmotivert kriminalitet i arbeidslivet som går på bekostning av ansattes arbeidsvilkår og rettigheter.

En alvorlig form for arbeidslivskriminalitet er tvangsarbeid hvor arbeiderne lever under uverdige forhold og mangler kontroll over egen arbeids- og livssituasjon. Det kan være snakk om maktbruk, avhengighetsforhold og press, som den enkelte føler seg tvunget til å akseptere for å unngå at arbeidsgiveren varsler myndighetene om ulovlig opphold eller andre forhold som kan få negative konsekvenser for vedkommende.

Merverdiavgifts- og trygdebedragerier i tillegg til svart arbeid er blant hovedkildene til profitt. Andre sentrale elementer er å minimere lønnskostnader og lovpålagte kostnader forbundet med ansattes helse, miljø og sikkerhet.

Arbeidsintensive bransjer med høy andel ufaglærte, manglende reguleringer, lave etableringskostnader og bruk av underleverandører øker risikoen for arbeidslivskriminalitet.

Arbeidskriminalitet er konkurransevridende og innbetalt skatt og avgift til staten reduseres. På sikt undergraver dette tilliten til et rettferdig marked, velferdsstat, politi og kontrolletater. Arbeidere som utnyttes kan leve under uverdige forhold og utsettes for trusler og vold.

Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten jobber sammen for å forebygge og bekjempe a-krim.  Andre aktører har også viktige oppgaver i innsatsen mot a-krim. Gjennom tverretatlig samarbeid blir myndighetenes innsats mer effektiv og målrettet. Der det er brudd på en etats lover og regler, er det ofte brudd på andres.

Organisatorisk er Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten samlokalisert i a-krimsentre i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bodø og Tønsberg. Ved disse sentrene jobber medarbeidere med avdekking av a-krim gjennom kunnskapsinnhenting og kontroll av virksomheter. Samarbeidet er nedfelt i en felles styringsmodell. Økokrim er tildelt rollen som politiets nasjonale 
a-krimkoordinator. Dette innebærer at Økokrim, på vegne av Politidirektoratet, også skal følge opp politidistriktene i deres innføring av styringsmodellen og innsatsen mot a-krim.  I tillegg er Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) opprettet som et tiltak fra Regjeringen for å skjerpe politiets og kontrolletatenes kunnskapsbygging og innsats mot økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet. NTAES er lokalisert hos Økokrim i Oslo.

 

Hvis du har tips om mulig arbeidslivskriminalitet kan du formidle dette her

Tips oss

 

Relevante lenker:

Arbeidstilsynet

Skatteetaten

Tolletaten

NAV

NTAES

 

Rapporter

Felles årsrapport for etatenes innsats mot arbeidslivskriminalitet 2023