Verdipapirkriminalitet omfatter både noterte verdipapirer på regulert markedsplass og unoterte verdipapirer. Aktørene er blant andre aksjonærer, profesjonelle og ikke-profesjonelle investorer, fondsforvaltere, aksjemeglere og ansatte i sentrale posisjoner i børsnoterte selskaper.

Lovverket for verdipapirkriminalitet er harmonisert i EU og EØS, slik at det er de samme regler som gjelder i Norge som i Europa.

De mest sentrale overtredelsene av verdipapirhandelloven, for så vidt gjelder noterte verdipapirer, er innsidehandel, rådgivningsforbud for den som har innsideinformasjon, markedsmanipulasjon, brudd på taushetsplikt og informasjonsplikt. Innsidehandel og markedsmanipulasjon har en strafferamme på seks år.

I tillegg er verdipapirforetakenes bruk av urimelige forretningsmetoder/brudd på god forretningsskikk, samt investeringstjenester på forretningsmessig basis uten tillatelse, aktuelle overtredelser. Dette gjelder både for noterte og unoterte verdipapirer.

Økokrim samarbeider blant annet med Finanstilsynet, som også har egne sanksjonshjemler. De alvorligste tilfellene anmeldes sakene gjerne til Økokrim.

Verdipapirmarkedet er preget av profesjonelle aktører og det er blant disse gjennomgående høy bevissthet knyttet til verdipapirkriminalitet. Det er iverksatt en rekke kontrollmekanismer, slik som plikt til å rapportere om mistenkelige transaksjoner, plikt til å underrette Oslo Børs om utsatt offentliggjøring, automatiserte overvåkningssystemer m.m. I tillegg er reaksjonene på lovovertredelsene relativt strenge.  Likevel ser vi at profesjonelle aktører forsettlig begår verdipapirkriminalitet.  Det siste tiåret har Økokrim primært behandlet markedsmisbruksaker, der lovbrudd er begått av profesjonelle mellommenn, børsnoterte selskaper/ledende ansatte og investorer.

Verdipapirmarkedet benyttes til å kanalisere risikovillig kapital til næringslivet i form av egenkapital (aksjer) eller lånekapital (sertifikater og obligasjoner). Verdipapirmarkedet er således én av bærebjelkene for finansiering av norsk og delvis internasjonalt næringsliv. 

Sammenlignet med andre markedsplasser er det norske markedet lite, det har færre aktører og mindre kapitalgrunnlag. Markedet er avhengig av at investorene er villige til å investere i aksjer og rentebærende verdipapirer. Den største trusselen mot verdipapirmarkedet er handlinger som undergraver markedets integritet og som skader markedsaktørenes tillit til markedet.

 

Hvis du har tips om mulig verdipapirkriminalitet kan du formidle dette her

Tips oss

 

Relevante lenker:

Lover:

Verdipapirhandelloven § 3-1 (Markedsmisbruksforordningen) 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-75/*#shareModal

Markedsmisbruksforordningen artikkel 14 a/b (innsidehandel)

Markedsmisbruksforordningen artikkel 15 (markedsmanipulasjon)

Markedsmisbruksforordningen § 14 c (spredning av innsideinformasjon)

Verdipapirhandelloven § 21-15 (Straff)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-75/*#shareModal