Vår produksjon av straffesaker gir sterk allmennprevensjon, og vår leveranse av bistand og kompetansedeling til politidistriktene sikrer god effekt av de ressursene politiet og påtalemyndigheten nasjonalt bruker på å bekjempe slik kriminalitet. I tillegg skal Økokrim samarbeide med andre nasjonale og internasjonale myndigheter, og ha en rådgivende funksjon for sentrale myndigheter.

Gjennom arbeidet med konkrete straffesaker sender vi ut et signal til allmennheten om at man risikerer straff dersom man overtrer reglene på våre områder. Den største andelen av Økokrims ressurser brukes på arbeidet med straffesaker. Som statsadvokatembete er Økokrim underlagt Riksadvokaten, og som sentralt politiorgan er Økokrim administrativt og budsjettmessig underlagt Politidirektoratet.


Vår visjon

– Norge er et godt land å bo i – vi har mange verdier å verne.

Norge er en demokratisk rettsstat med ganske harmoniske politiske forhold og grunnleggende enighet om spillereglene for konfliktløsning. Norge er et velferdssamfunn med relativt stor grad av sosial og økonomisk trygghet. Norge har en regulert markedsøkonomi med velutviklede rettsregler for samhandel, konkurranse og arbeidsforhold i næringslivet. Norge har en vakker natur med rike ressurser både til lands og vanns som viktig grunnlag for økonomisk aktivitet og rekreasjon. Kort sagt har vi en rekke viktige verdier å verne.

Kriminalitet er en trussel mot disse verdiene. Skatte- og avgiftskriminalitet underminerer det offentliges inntektsgrunnlag og truer velferdsstaten. I likhet med svindel med offentlige subsidier og støtteordninger virker slik kriminalitet konkurransevridende og skaper mistillit mellom næringsdrivende og mellom det offentlige og borgerne. Også andre brudd på kjørereglene i næringslivet, for eksempel ved konkurskriminalitet og brudd på konkurranseregler, undergraver tillitsforholdet både til kunder og omverdenen for øvrig. Verdipapirkriminalitet ødelegger tilliten i verdipapirmarkedet og svekker tilgangen på kapital til næringslivet. Korrupsjon i næringslivet eller i offentlige organer skaper mistillit og kan framtvinge et kontrollsamfunn vi egentlig ikke ønsker. Hvitvasking vanskeliggjør oppdagelsen av alle former for økonomisk kriminalitet og underminerer i verste fall myndighetenes økonomiske politikk. Visse former for miljøkriminalitet truer naturgrunnlaget. Og så videre.

Ved sitt arbeid med å bekjempe økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet bidrar medarbeiderne ved Økokrim til å verne viktige verdier i det norske samfunnet.