Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet skjer i stadig større grad på tvers av landegrensene. Utviklingen viser at de samme kriminelle opererer i flere land og at kriminelle fra flere land samarbeider. Etterforsking av komplekse saker med forgreninger til utlandet forutsetter at vi har kontakt og samarbeid med utenlandske politimyndigheter. I tillegg til samarbeid i konkrete saker deltar vi i internasjonalt samarbeid av mer generell karakter på ulike områder.

  • Økokrim deltar i det internasjonale politisamarbeidet blant annet gjennom Interpol.
  • Økokrim er representert i en arbeidsgruppe i OECD for korrupsjonsspørsmål.
  • Økokrim er representert i CARIN (The Camden Assets Recovery Inter-Agency Network) – et internasjonalt nettverk bestående av fagpersoner innenfor politi og påtale. Formålet med nettverket er å fremme effektiviteten i internasjonalt samarbeid knyttet til å frata de kriminelle ulovlig utbytte.
  • Økokrim leder den norske delegasjonen i FATF (Financial Action Task Force). FATF har som formål å styrke det internasjonale samarbeidet for å bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger, og bekjempe finansiering av terrorvirksomhet.
  • Økokrim er det nasjonale, sentrale organ for behandling av bistandsanmodninger på grunnlag av Europarådets hvitvaskingskonvensjon.
  • Økokrim er representert i en ekspertgruppe som skal gjøre undersøkelser omkring internasjonal miljøkriminalitet i Østersjølandene.
  • Økokrim deltar årlig på Den nordiske økokonferansen. På konferansen utveksles erfaringer mellom de sentrale politienheter som arbeider med økonomisk kriminalitet i Norden.
  • Økokrim deltar ut over det nevnte på en rekke internasjonale kurs og konferanser innenfor enhetens ansvarsområder.