Arbeidsmiljøkriminalitet er brudd på lover og forskrifter som beskytter arbeidsmiljøet.

arbeidsmiljøloven

produktkontrolloven

allmenngjøringsloven

Arbeidsmiljøloven skal verne arbeidstakere mot ulykker og arbeidsrelaterte sykdommer. Flere andre persongrupper er også beskyttet av loven. Loven pålegger arbeidsgiver en rekke plikter i forbindelse med organisering og utførelse av de ansattes arbeidsoppgaver. Krav til arbeidsgiver skjerpes når det gjelder utførelse av farlige arbeidsoppgaver, og i tilfeller hvor arbeidstakeren kan bli skadet av farlige kjemikalier og andre stoffer.

Kontrollmyndigheten er Arbeidstilsynet. Alle ulykker i arbeidslivet som medfører død eller alvorlig personskade, skal straks meldes til politiet, som iverksetter etterforskning. Disse sakene blir også forelagt Arbeidstilsynet for uttalelse. Ellers kan Arbeidstilsynet anmelde andre overtredelser, for eksempel fare for ulykke eller ulovlig overtid.

De fleste saker som gjelder arbeidsmiljøkriminalitet, avdekkes gjennom politiets etterforskning av ulykker med dødsfølge eller alvorlig personskade. Andre saker avdekkes av inspeksjon fra lokalt arbeidstilsyn. Strafferammen for arbeidsgivers overtredelse av loven er bøter eller fengsel inntil 1 år, ev. inntil 5 år under særlig skjerpende omstendigheter, jfr arbeidsmiljøloven § 19-1. Strafferammen for arbeidstakere er bøter eller fengsel inntil 3 måneder. Ved særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 1 år anvendes, jfr arbeidsmiljølovens § 19-2.

I mange saker går manglende lovpålagt opplæring eller instruks, manglende internkontroll og rutiner og mangelfull opplæring på forståelig språk igjen. Det samme gjør feil på utsyr og maskiner. Dette er faktorer som skaper fare for ulykker og kan føre til død og personskade.

Arbeidsmiljøkriminalitet kan forårsake mye lidelse for ofre og deres pårørende. I tillegg er den samfunnsøkonomiske kostnaden betydelig, siden det i stor grad er staten og arbeidsgivere som dekker utgifter til sykepenger, rehabilitering og uførepensjoner Det er indikasjoner på økt ulykkesfrekvens for utenlandske arbeidstakere.

 

Hvis du har tips om mulig arbeidsmiljøkriminalitet kan du formidle dette her

Tips oss