Hvert år åpnes det over 4 500 konkurser i Norge. Det er grunn til å anta at det er mistanke om straffbare forhold i en betydelig del av konkursboene. Skyldneren kan for eksempel ha unnlatt å sende inn pliktige oppgaver til avgiftsmyndighetene (merverdiavgiftsoppgaver), eller ha begått grovt kreditorsvik, hvilket påfører kreditorene store tap. Slike handlinger begås ofte sammen med alvorlige brudd på regnskapsbestemmelsene. Dette gjør det vanskelig å avdekke lovbruddene.

Som regel er det bostyreren som avdekker mistanke om straffbare forhold når skyldnerens næringsvirksomhet blir gjennomgått i forbindelse med bobehandlingen. Konkursboene har imidlertid begrenset med ressurser til en slik gjennomgang slik at det ofte er brudd på offentligrettslige plikter til å føre regnskap og levere oppgaver som anmeldes. Ved mange konkurser viser det seg at skyldneren har opprettet kompliserte selskapsstrukturer med en rekke datter- og søsterselskaper.

Som nevnt kan kriminalitet som er knyttet til konkurs rammes av ulike straffebestemmelser. Forbrytelser i gjeldsforhold og konkurs (som for eksempel boforringelse, kreditorbegunstigelse og eksekusjonshindring) har en strafferamme på inntil tre års fengsel, og inntil seks års fengsel dersom overtredelsen er grov. Vesentlige brudd på regnskaps- og bokføringslovgivningen har en strafferamme på inntil tre års fengsel, og inntil seks års fengsel når det foreligger særlig skjerpende omstendigheter.

Eksempler på straffbare handlinger før konkursåpning er at skyldneren har unnlatt å føre regnskap eller ført mangelfullt regnskap, tatt ut penger ulovlig fra virksomheten, overført verdier til nærstående i forkant av konkursen eller bedratt kreditorer ved å gi uriktige opplysninger om virksomhetens økonomiske tilstand.

Handlinger som påfører kreditorene tap, er et betydelig problem for samfunnet. I noen tilfeller blir kreditorene påført så store økonomiske belastninger at de selv går konkurs og de ansatte mister jobbene sine.  For samfunnet er det enda mer alvorlig at næringsdrivende som bevisst tapper virksomheten for midler og unnlater å betale offentlige og private kreditorer, ofte kan tilby varer og tjenester til lavere priser enn lovlydige næringsdrivende i samme bransje. Resultatet er en konkurransevridning, slik at lovlydige næringsdrivende blir påført økonomisk skade. Dermed kan den alminnelige forretnings- og samfunnsmoralen bli svekket. Det er også skadelig for tilliten i kredittmarkedet hvis det begås bedragerier basert på uriktig økonomisk informasjon om den som søker kreditt.  Og videre er såkalte konkursryttere et stort og alvorlig problem.

Hvis du har tips om mulig konkurskriminalitet kan du formidle dette her

Tips oss