De fleste økonomiske straffesaker i Norge etterforskes ved politidistriktene. Etter anmodning fra distriktene og særorganene i politiet kan imidlertid Økokrim yte bistand til den lokale etterforskingen i alle faser av saken og helt til dom er avsagt. Økokrim gir bistand både i form av etterforsking og konsultasjon i alle typer straffesaker innenfor økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, herunder finansiell etterforsking. Økokrim yter også bistand til utenlandske myndigheter i straffesaker innenfor økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

Økokrims bistand til politidistriktene i konkrete saker skal ikke bare bidra til å løse sakene, men også medvirke til at politidistriktene bygger opp kompetanse, som beholdes og vedlikeholdes, slik at de er i stand til å behandle de fleste sakene selv. Typiske bistandssaker er ofte større bedrageri-, underslag-,  konkurs-, og korrupsjonssaker, samt miljøkrimsaker eller saker som involverer flere politidistrikter og utenlandsetterforskning.

Dersom politidistriktet eller særorgan har behov for bistand skal det sendes en anmodning om slik bistand fra politimesteren, jf.  Påtaleinstruksen § 35-7.  En anmodning som er signert av/forankret hos leder Påtaleenheten og leder FFE aksepteres også.

Når en anmodning om bistand skal sendes, skal de intern systemene i politiet benyttes. Ved spørsmål kontakt oss på telefon 23 29 10 00.