Hvor får vi sakene fra?

De fleste saker som gjelder økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, behandles av lokale politidistrikter. Økokrim etterforsker og fører for retten de store, komplekse, mer alvorlige og/eller prinsipielle sakene som gjelder økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Flere av sakene har forgreninger til utlandet.

Hvis en sak har prinsipiell betydning, kan det være nødvendig at Økokrim tar den for å avklare rettsspørsmål eller straffenivå for politiets håndtering av lignende saker. Det er Økokrims ledelse som avgjør hvilke saker som skal behandles. Når det gjelder økonomiske straffesaker, skal Økokrims ressurser først og fremst benyttes i saker som gjelder overtredelser av samfunnsmessig betydning. Eksempler på dette er alvorlige skatte- og avgiftsunndragelser, korrupsjon, regnskapsovertredelser, verdipapirkriminalitet, brudd på konkurranseregler, alvorlige bedragerier og hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger.

Økokrim-sjefen kan på eget initiativ åpne etterforsking i en sak, for eksempel på bakgrunn av en anmeldelse eller en melding om mistenkelige transaksjoner. Lokale politidistrikter kan anmode Økokrim om å overta etterforskingen av en sak. I mange tilfeller behandles sakene først av offentlige kontrollorganer, som siden anmelder dem til Økokrim. Økokrim kan og ta imot saker fra private. En slik anmeldelse kan for eksempel komme fra en privatperson, et selskap, en forretning eller en bostyrer.


 

Hvordan er gangen i en straffesak?