Statistikk 2021

 

Budsjett og årsverk.pngBudsjett og årsverk
Antall tiltaler og forelegg
Økonomiske reaksjoner
Domfellelsesprosenten
Inntak av saker
Saksbehandlingstid i dager
MTR

Kildene bak statistikken

Strasak: Politiets straffesakssystem. Gir en oversikt over straffesakene og -bevegelsene frem til saken er endelig eller rettskraftig.

Økosak: Sakskomplekser. Ett sakskompleks kan inneholde få eller mange straffbare forhold begått av én eller flere personer/foretak. I Økosak følger man sakskomplekser fra anmeldelse frem til påtalevedtak (tiltaler, begjæring om tilståelsesdom, forelegg, påtaleunnlatelser). Alt som skjer i sakskompleksene etter påtalevedtak, registreres i Økostraff.

Økostraff: Påtalevedtak og rettskraftige avgjørelser (vedtatte forelegg og dommer) mot enkeltpersoner/foretak. Hvert påtalevedtak og hver rettskraftige avgjørelse kan inneholde flere straffbare forhold.

Økobistand: Bistandssaker (sakskomplekser).

Statistikk i tall

Saksinntak
Saker under etterforskning
Oppklaringsprosent
Positive påtalevedtak
Saksbehandlingstid
Rettssaker / Rettsdager
Rettskraftige avgjørelser
Økonomiske reaksjoner
Domfellelsesprosent
Inntak av bistandssaker
Økonomi / Stillinger
Mistenkelige transaksjoner

 

Inntak av sakskomplekser (Økosak) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bedrageri - 1 2 1 1 15 4
Underslag 1 - - - 1 -  
Forbrytelser i gjeldsforhold (regnskap) 1 0 - 5 2 - 1
Skatt – merverdiavgift – toll 3 - 1 3 2 3 6
Verdipapirhandel – finans 1 2 2 - 2 - 1
Konkurranse - - - - - -  
Korrupsjon 3 - 3 4 5 3 1
Utroskap - - 4 1 1 3 1
Heleri – hvitvasking 1 2 1 2 10 1 4
Dokumentfalsk - 1 - - - 1  
Økonomisk kriminalitet – annet 1 3 - 2 1 -  
Forurensning - - 1 1 2 - 1
Naturkriminalitet 2 - - - 1 -  
Kulturminnekriminalitet - 1 - - - -  
Arbeidsmiljøkriminalitet - - - 8 1 -  
Annen miljøkriminalitet 2 2 1 1 1 2 1
Annet - - 1 - - - 1
SUM 15 12 16 28 30 28 21

 

Sakskomplekser under etterforsking 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bedrageri 2 4 3 1 2 2 13 11
Underslag - 1 1 - - 1 1  
Forbrytelser i gjeldsforhold (regnskap) - 1 1 - 3 2 1 1
Skatt – merverdiavgift – toll 3 5 4 2 3 4 4 8
Verdipapirhandel – finans 5 - 1 2 1 2 1 1
Konkurranse - - - - - - -  
Korrupsjon 3 6 3 4 4 5 4 2
Utroskap 1 1 - 3 1 1 3 2
Heleri – hvitvasking 5 3 4 5 6 11 7 2
Dokumentfalsk - - 1 1 - - 1  
Økonomisk kriminalitet – annet 1 1 4 1 4 4 2  
Forurensning 1 1 - 1 2 2 1  
Naturkriminalitet - - - - - 1 - 2
Kulturminnekriminalitet - - - - - - -  
Arbeidsmiljøkriminalitet 2 2 2 - 4 2 1  
Annen miljøkriminalitet 2 2 3 2 1 2 2 2
Annet - - - - 1 1 1 1
SUM 25 27 27 22 32 40 41 38

 

Oppklaringsprosent (Strasak) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SUM (Mål: Minst 80 %) 88 92 95 88 86 73 76 88

 

Positive påtalevedtak (Økostraff) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tiltale 27 13 20 36 12 21 27 26
Begjæring om tilståelsesdom 3 3 2 - 4 7 13 8
Forelegg – enkeltpersoner 2 1 4 1 1 2 3 5
Forelegg – foretak 5 3 3 7 2 3 3 3
Påtaleunnlatelse 4 - - - 1 - 3 1
SUM 41 20 29 44 20 33 49 43

Ett påtalevedtak per person/foretak i sakskomplekset.

 

Saksbehandlingstid (Strasak) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SUM: (Mål: Ikke over 350 dager) 248 298 313 560 207 216 254 344

Saksbehandlingstiden regnes fra saksinntak til påtalevedtak.

 

Rettssaker (Økostraff) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tilståelsessak i tingrett 4 5 1 1 4 6 13 10
Hovedforhandling i tingrett 9 14 7 14 14 10 10 13
Fullstendig anke i lagmannsrett 6 6 5 4 6 11 2 7
Begrenset anke i lagmannsrett 5 2 3 1 3 4 2 5
Begrenset anke i Høyesterett 4 3 4 1 - 4 2 2
SUM 28 30 20 21 27 35 29 37

 

Antall dager i retten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SUM 739 617 579 413 648 500 430 375

 

Rettskraftige avgjørelser (Økostraff) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fellende dommer mot person 16 24 23 16 17 27 19 38
Fellende dommer mot foretak 1 2 1 3 3 4 1 3
Vedtatte forelegg mot person 2 1 4 1 1 2 4 5
Vedtatte forelegg mot foretak 4 4 1 3 4 2 3 1
Frifinnende dommer 4 4 6 4 - 5 8 2
Påtaleunnlatelser 4 - - - 1 - 3 1
SUM 31 35 35 27 26 40 38 50

Det er et mål at mest mulig av utbyttet fra staffbare handlinger skal inndras, noe som bl.a. skjer gjennom inndragning eller erstatning. * Tallet inkluderer idømt erstatningskrav i Finance Credit-saken etter gjenåpning og rettskraftig dom i 2014.

 

Rettskraftige økonomiske reaksjoner
(Økostraff – tusen NOK)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Inndragning 80 834 32 852 3 290 46 373 40 715 64 186 21 387 70 394
Erstatning 1 162 947* 31 273 58 230 45 785 98 947 31 321 14 006 51 512
Bøter 330 743 19 506 6 490 89 542 5 490 14 470 1 520  4 840
Saksomkostninger 600 40 812 457 35 82 1 83
SUM 1 575 124 83 671 68 823 182 158 145 188 110 060 36 915 126 830

 

 

Domfellesesprosent (Økostraff) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SUM (Mål: Minst 90 %) 94 85 71 84 93 84 77 96

 

Inntak av bistandssaker (Økobistand) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bedrageri/utroskap 17 15 15 13 24 30 34 35
Underslag 3 - 1 1 1 2 3 5
Forbrytelser i gjeldsforhold  – regnskapsovertredelser * 1 4 4 3 2 6 8 3
Skatt – merverdiavgift – toll 8 3 7 5 5 10 6 5
Verdipapirhandel – finans - - 1 1 1 - - 3
Konkurranse - - - - - - - 1
Heleri – hvitvasking 4 3 4 2 4 17 15 13
Dokumentfalsk - - - - - - -  
Konkurs - - - - - - -  
Korrupsjon 3 4 1 7 7 1 3 2
Plan- og bygning 1 - - - - - 3 2
Økonomisk kriminalitet – annet 4 2 3 5 4 4 - 4
Forurensning 3 - 1 1 3 3 3 4
Naturkriminalitet 1 2 3 6 2 4 3 2
Kulturminnekriminalitet 1 - 1 - - 1 2 1
Arbeidsmiljøkriminalitet - 2 - 1 2 - - 1
Annen miljøkriminalitet 1 - - - - 1 1 67
Annet 1 5 9 2 6 6 16 16
Ren datateknisk eller annen bistand 9 7 14 23 22 13 8 15
SUM 57 47 64 70 83 98 105 179

 

Økonomi (mill NOK) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budsjett (hjemlet tildeling) 152 154 157 178 197 206 226

 

 

Stillinger (årsverk) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  144 145 144 155 166 - 173 177

 

Rapportering av mistenkelige transaksjoner
per virksomhetsområde
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Advokater mv. 10 6 12 10 13 24 33 16
Andre jf. hvitvaskingsloven §4 48 44 102 186 138 232 355 543
Banker 3 971 3 390 6 260 5 622 6 884 7 595 8 541 11 045
E-pengeforetak 2 1 - 1 7 25 23 14
Forhandlere av gjenstander* 54 95 62 60 - - - -
Forsikringsselskap 51 52 68 77 108 259 306 320
Meglere 38 45 134 423 574 979 1154 1 848
Regnskapsførere 52 46 69 66 61 58 92 104
Revisorer 45 49 50 51 42 45 57 41
Verdipapirforetak mv. 6 10 9 5 4 9 11 16
Virksomhet for betalingsformidling 1 518 976 2 013 2 452 2 932 2 338 2 131 2 566
SUM MT-rapporter 5 795 4 714 8 779 8 953 10 763 11 564 12 703 16 513

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

 Få jevnlig statistikk-oppdatering for MT-rapporter her