Avfall vil også omfattes av definisjonen dersom det kan medføre eller faktisk medfører påvirkning av miljøet som nevnt over.  Håndteringen av avfall er for øvrig undergitt særskilte regler i lovgivningen og er i forurensningsloven behandlet som et særskilt emne – brudd på disse reglene omfattes også av begrepet forurensningskriminalitet.

Det følger av forurensningslovens at ingen kan forurense dersom det ikke er såkalt vanlig forurensning eller er gjort tillatt gjennom forskrift eller utslippstillatelse. Praktisk viktig er det også å være klar over at det foreligger en plikt til å iverksette tiltak for å hindre inntredelse samt å stanse, fjerne eller begrense virkningen av inntrådt forurensning. Utgangspunktet er altså at all forurensning er ulovlig dersom den ikke er gjort tillatt.

Ikke all forurensning er straffbar, men både bedrifter og privatpersoner kan gjøre seg skyldig i å forurense ulovlig og dermed risikere å bli straffeforfulgt. Det kan være kostbart å bli kvitt farlig avfall forskriftsmessig, og det har vist seg i flere straffesaker at bedrifter bevisst velger å forurense ulovlig i et forsøk på å redusere bedriftens driftsutgifter.

Forurensingskriminalitet knyttet til ulovlig avfallshåndtering er en særlig trussel. Ved avfallshåndtering betaler de som vil bli kvitt avfallet først før avfallet er behandlet og avhendet. Denne omvendte økonomien medfører muligheter for å ta snarveier. Eksempler på dette er at avfallet dumpes, blandes sammen med annet avfall eller brennbare materialer, eller bare lagres og forblir ubehandlet.  Overtredelser kan også være at avfall ikke blir lagret på en forsvarlig måte. 

Forskrift om grensekryssende transport av avfall regulerer transport av farlig avfall over landegrensene. Brudd på forskriften er tilfeller hvor avfallet blir transportert dit det er billigst å kvitte seg med det, og hvor sluttdisponeringen ikke skjer på en miljømessig forsvarlig måte.  Typiske eksempler er eksport av EE-avfall, kasserte biler og skip, og plastavfall som eksporteres til i u-land.

Et annet eksempel på forurensningskriminalitet er ulovlig utslipp fra virksomheter i Norge som har utslippstillatelse, men hvor rammene i tillatelsen overstiges og/eller fordi man ikke gjennomfører nødvendig vedlikehold av anlegg. Eksempler på dette kan være utslipp fra skip ved bruk av drivstoff med for høyt svovelinnhold eller utslipp av olje eller annet avfall til sjø.

Forurensningskriminalitet rammer både mennesker, dyr, fisk og planter.  Eksempelvis ved akutte hendelser som kan føre til omfattende fiskedød eller at leveområder ødelegges midlertidig eller permanent for enkeltarter. I en del tilfeller innebærer også forurensingskriminalitet konkurransevridning.  Dersom enkeltaktører tar snarveier og begår lovbrudd som medfører økte inntekter eller reduserte kostnader vil de øke sin konkurransekraft på bekostning av lovlydige aktører.

 

Hvis du har tips om mulig forurensingskriminalitet kan du formidle dette her

Tips oss

 

Relevante lenker:

Lover:

Forurensningsloven

Produktkontrolloven

Skipssikkerhetsloven

 

Andre linker:

Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap

Miljødirektoratet

Statens strålevern