Forbud mot gjennomføring av transaksjon (stans av transaksjon)

Enheten for finansiell etterretning (EFE), Økokrim, kan i særlige tilfeller forby gjennomføring av en transaksjon (jfr. hvitvaskingsloven § 27). Å forby gjennomføring av en transaksjon innebærer at den stanses. Dette er et inngripende tiltak og gjøres kun etter grundige vurderinger. Ved å stanse en transaksjon vil man kunne hindre at utbytte fra straffbare handlinger hvitvaskes eller hindre at midler finansierer terrorisme.

 

Fremgangsmåte - forespørsel om stans av transaksjon

1. Undersøkelser

De rapporteringspliktige foretar egne undersøkelser i form av ulike kundetiltak og avdekker forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering, jf. hvitvaskingsloven §25. Når det skal vurderes å stanse en transaksjon er det svært viktig at den rapporteringspliktige har gjennomført grundige undersøkelser og at resultatet dokumenteres.


2. Rapportering og forespørsel om stans av transaksjon

2.1. Rapportering
Rapporteringspliktige skal oversende opplysninger til EFE om mistenkelige forhold i tråd med veiledningen på EFE sine hjemmesider for rapportering av mistenkelige transaksjoner/forhold. Det vises også til Finanstilsynets rundskriv «Veileder til hvitvaskingsloven».

Fremgangsmåten ved forespørsel om stans av transaksjon er som følger:

  • Den rapporteringspliktige (hvitvaskingsansvarlig eller bemyndiget) må i tillegg til å sende MT – rapport kontakte EFE via mail - efe.okokrim@politiet.no

Mailen til EFE skal merkes tydelig i emnefeltet med «Forespørsel om stans av transaksjon». Mailen til EFE skal minimum inneholde følgende

A) Kontaktinformasjon;

  • referanse til innsendt MTR / Altinn referanse (når slik rapport er sendt)
  • kontaktperson i saken hos den rapporteringspliktige
  • kontaktinformasjon på kontaktperson, mailadresse og direkte telefonnummer

B) Informasjon om transaksjonen(e)/kontoer

  • Kontonummer
  • Beløp
  • Kontoinnehaver

Navn og informasjon om impliserte personer/objekter (fødselsnr./org. nr. mm.)

C) Beskrivelse av forholdet/mistanken – begrunnelse for forespørsel om stans

D) Annen informasjon/vedlegg mm

3. Behandlingen hos EFE

FIUen vil bekrefte mottakelsen av forespørselen senest innen 1 virkedag etter mottakelse av forespørselen om stans av transaksjon. Bekreftelsen sendes til den avgitte kontaktpersonen.

FIUen vil foreta en grundig vurdering av forholdet og forespørselen vil bli besvart skriftlig , normalt innen tre virkedager. Dette gjelder både når man beslutter å ikke stanse transaksjonen og når det besluttes stans av transaksjon. I sistnevnte tilfelle vil en egen beslutning følge oversendelse. En eventuell beslutning om forbud mot gjennomføring av transaksjon er alltid tidsbegrenset og gjelder ikke utover det tidspunkt beslutningen måtte angi. I de tilfellene fristen forlenges vil egen beslutning om dette utferdiges og oversendes den rapporteringspliktige. Av notoritetshensyn vil EFE også alltid beslutte opphevelse av transaksjon og oversende dette til kontaktpersonen hos den rapporteringspliktige.

Den rapporteringspliktige må selv påse at avsløringsforbud jfr. hvitvaskingsloven §28 opprettholdes. Det innebærer at rapporteringspliktige ikke skal gjøre kunden eller tredjeperson kjent med undersøkelser eller oversendelser av opplysninger til Økokrim. Det omfatter også at det vil bli foretatt eller er foretatt forbud mot gjennomføring av transaksjon.

Rapporteringspliktige må ikke så lenge beslutningen gjelder flytte midlene på de kontoene beslutning omfatter. Formålet med en slik beslutning vil primært være å sikre gjennomføring av etterfølgende beslag, hefte eller arrest i de aktuelle midlene.