Retten skriver at «siktede i denne saken, som har flere års erfaring som tjenestemann, kjenner godt til hvilken skade det kan medføre for etterforskingen at det handles slik som han har gjort i dette tilfelle». Domfelte kom til åstedet etter at ulven var felt, og det var først ved ankomst åstedet han ble kjent med at det var skutt en ulv. Han sa da ja til å frakte ulven i sin bil til en et uthus 1-2 kilometer unna. Domfellelsen gjelder straffeloven § 132 første ledd, som setter forbud mot å bringe til side bevis i den hensikt å motarbeide en etterforsking som kunne ventes.

Retten tar utgangspunkt i at brudd på straffeloven § 132 første ledd etter praksis skal straffes med ubetinget fengsel. Videre vises det i skjerpende retning blant annet til den lave oppdagelsesrisikoen, og til at det generelle straffenivået ved miljøkriminalitet har økt de siste årene. Retten peker også på at en felt ulv har «en informasjonverdi for forvaltningsmyndighetenes arbeid». Mannen dømmes videre til inndragning av 15 000 kroner av verdien av bilen som han brukte til den straffbare handlingen.

Påtalemyndigheten fikk ikke medhold i kravet om tap av retten til jakt og fangst. Retten viser blant annet til at saken ikke gjelder overtredelser av viltlovgivningen og våpenlovgivningen, og til at det ikke foreligger tidligere tilsvarende saker.

Saken gikk som tilståelsedom.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Tarjei Istad, tlf 996 24 976