Man må flere år tilbake i tid for å finne et år med flere bistandssaker i ØKOKRIM. Til sammenligning bisto ØKOKRIM i 64 saker i 2016, og i 47 saker året før. ØKOKRIM bistår både de nye økoseksjonene i de 12 politidistriktene og andre lands politi- og påtalemyndigheter. Syv av bistandssakene i fjor gjaldt mistanke om korrupsjon, men den største kategorien er bedrageri og økonomisk utroskap (15 saker). I 2017 kom det inn 44 rettsanmodninger fra 19 land, og vi venter nok et aktivt år på bistandsfronten.
 
ØKOKRIM åpnet i fjor etterforsking i flere nye sakskomplekser (16) enn i de to foregående årene, og man må tilbake til 2011 for å finne et år med flere tiltaler og forelegg (44 til sammen). Domfellelsesprosenten (84 prosent) var litt over gjennomsnittet for de siste fem årene, og de samlede økonomiske reaksjonene (inndragning, erstatning, bot og saksomkostninger) endte på 180,4 millioner kroner, det vil si i overkant av ØKOKRIMs budsjett. Antall rapporter om mistenkelige transaksjoner fra rapporteringspliktige har økt de siste to årene, noe vi antar skyldes bedre kunnskap og økt bevissthet hos de rapporteringspliktige.

ØKOKRIM må kontinuerlig forbedre seg. Vi har i 2017 jobbet med oppfølging av Transocean-saken og den eksterne evalueringen av denne. Selv om dette gjelder en spesiell enkeltsak, arbeider vi for at læringen skal gi et viktig bidrag til kvalitetsheving i straffesakshåndteringen vår generelt. Dette viktige arbeidet fortsetter i 2018.
 
Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden på 560 dager i 2017, er vi ikke tilfreds med. Bildet er sammensatt; flere saker som har tatt tid å etterforske ble påtaleavgjort i fjor, og saker der det er mange prosesser og utenlandsetterforsking vil få lengre saksbehandlingstid enn andre. Å få svar på en rettsanmodning til utlandet, kan ta mer enn ett år. Men det er viktig av hensyn til bevissituasjonen, straffens virkning, og ikke minst de personene og selskapene som impliseres i sakene, at etterforskingen er så rask som mulig. Målsetningen er under 350 dagers saksbehandlingstid, og det målet ble nådd i de tre foregående årene.

ØKOKRIM påpekte i fjor at forslaget til omorganisering av politiets særorganer neppe ville innebære en forsterking av kampen mot økonomisk kriminalitet eller miljølovbrudd. Justis- og beredskapsdepartementet konkluderte før jul med at det ikke er nødvendig å sette i gang nye omstillingsprosesser i politiet nå.
 
ØKOKRIMs styrke er kombinasjonen av tre faktorer: Tverrfaglige etterforskingsteam med spisskompetanse, hvor etterforskingen ledes av de samme som fører straffesakene for domstolene. Vi har dedikert fokus på alvorlig økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Våre ressurser skal kun benyttes på dette, og kan ikke brukes til å løse andre politioppgaver. ØKOKRIM har i tillegg tilstrekkelig uavhengighet og kraft til å kunne håndtere saker som involverer ledere på høyt nivå i samfunnslivet.
 
Disse fortrinnene skal også gi merverdi for de 12 nye økoseksjonene i politidistriktene. ØKOKRIM arbeider for at den samlede politiinnsatsen mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet skal bli vesentlig sterkere framover.

ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea

 

Illustrasjon av statistikken de siste tre år

 

For å få full oversikt over statistikken vår med konkrete tall, gå til statistikk-siden vår (lenke).