Under restaurering av Tingvoll kirke på Nordmøre sommeren 2016 førte språkproblemer og manglende instruksjoner og kontroll til at marmorstein på kirkens hjørner og buer fikk irreversible skader ved bruk av betingsliper. Ifølge Nordmøre tingretts dom er det "samlet sett tale om en alvorlig svikt hos en profesjonell aktør".

Retten peker på svikt "på flere steder i vurderingene av så vel bruk av mannskap, metoder og utstyr", noe som begrunner at det etter rettens syn foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. "Selv om det er tale om et uaktsomt lovbrudd, er de allmennpreventive hensyn fremtredende", heter det i dommen.

Retten legger i formildende retning vekt på konsekvensene saken har hatt og kan få for entreprenøren og videre særlig selskapets erkjennelse av straffansvar fra første politiavhør.

Domfellelsen gjelder kulturminneloven § 27 annet straffalternativ.

Trøndelag politidistrikt og Møre og Romsdal politidistrikt har bistått under etterforskningen. Saken ble anmeldt av Riksantikvaren i august 2016.

Kontaktperson: Førstestatsadvokat Tarjei Istad, tlf. 99 62 49 76