Med 27 rettssaker og inntak av 28 nye sakskomplekser ble fjoråret travelt. ØKOKRIM var 648 dager i retten, mot 413 rettsdager i 2017. Mange av våre straffesaker som gikk for retten i fjor var omfattende, og enkelte av disse var berammet over flere måneder.

Her finner du statistikken vår for 2014-2018 (lenke)

Det er viktig for tilliten til ØKOKRIM at straffesakshåndteringen holder høy kvalitet. Et sentralt mål i så måte er påtalemessig treffsikkerhet i form av domfellelsesprosent. Det er hverken realistisk eller ønskelig at domstolene skal domfelle i absolutt alle de tiltalepostene ØKOKRIM bringer inn for pådømmelse. Men forholdstallet bør ligge høyt over tid. Gjennomsnittlig, rettskraftig domfellelsesprosent for alle årene siden etableringen i 1989, er på noe over 85 prosent. Også for de siste fem årene ligger gjennomsnittet der. I 2018 ble 93 prosent rettskraftig domfelt. Det er tilfredsstillende.

Blant de rettskraftige dommene i fjor var tre tilståelser for grov korrupsjon, en domfellelse for innsidehandel og tilskyndelse og to menn som ble domfelt for grovt underslag på henholdsvis vel 45 og 49 millioner kroner.

Mer bistand til distrikter og utlandet

ØKOKRIM har de siste årene fått flere anmodninger om bistand, og vi har økt bistanden til politidistrikter, regionale statsadvokatembeter og andre lands myndigheter. Økningen i denne virksomheten fortsatte også i 2018, hvor vi startet bistand i 83 saker, mot 70 saker året før. Bistanden fordeler seg ganske likt mellom norske straffesaker og utenlandske.

I 2019 fyller ØKOKRIM 30 år. Opp gjennom disse årene har ØKOKRIM etterforsket over 1100 sakskomplekser, utferdiget mer enn 500 tiltalebeslutninger og forelegg, fått over 850 dommer og ilagt vel 750 millioner kroner i bøter, inndratt verdier for over 550 millioner kroner og fått inn 3 milliarder kroner i erstatninger. I tillegg har enheten gitt vesentlige bidrag til blant annet utvikling av kompetanse og arbeidsmetodikk for politidistriktenes økoteam, vi har vært med på å etablere et internasjonalt nettverk av spesialiserte etterforskingsenheter innen økonomisk kriminalitet, ØKOKRIM har opprettet en nasjonal finansiell etterretning og foreslått en lang rekke lovendringer. Vi har også satt miljøkriminalitet på dagsorden og bidratt til strengere straffer på dette området. I summen av alt dette ligger ØKOKRIMs merverdi.

Styrker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet

Tradisjonelt har ØKOKRIMs virksomhet vært basert på etterforsking og iretteføring av straffesaker. Nå er vi godt på vei inn i en ny rolle hvor forebygging blir viktigere, og der ØKOKRIM får et større ansvar for metode- og kompetanseutviklingen i hele politi- og påtalemyndigheten. Dette er en god utvikling for å få best mulig effekt ut av den samlede politi- og påtaleinnsatsen mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Det er også tilfredsstillende for et ØKOKRIM i sitt 30. år at vi stadig får nye forventninger til hvordan vi skal bidra best mulig i den samlede i innsatsen mot kriminalitet på våre områder. Slik fornyer organisasjonen seg.

I tiden framover skal ØKOKRIM fortsatt ta tak i hvitsnippkriminalitet og miljølovbrudd. Men vi skal også styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Dette er et område vi har jobbet med før, og der ØKOKRIM i fjor skrudde opp tempoet og tok inn åtte nye sakskomplekser. For 2019 er forebygging og bekjempelse av denne kriminaliteten løftet som et område ØKOKRIM skal ha særlig fokus på, og vi skal også bistå Politidirektoratet i den tverretatlige innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea