Mannen avlivet hunden Lukas ved å binde den til et betongrør og kaste den utfor en bro fra ca. 6,5 meter og ned i sjøen, slik at den døde av drukning. Han er også fradømt retten til å ha hund og husdyr i 5 år. Høyesterett kom til at fengselsstraffen i utgangspunktet burde være på 120 dager. Det ble gjort fradrag for tilståelse. Høyesterett forkastet dermed påtalemyndighetens anke over straffutmålingen. Dette var første gang Høyesterett behandlet straffutmåling etter dyrevelferdsloven, som trådte i kraft 1. januar 2010. Dommen innebærer en vesentlig skjerping av straffenivået sammenliknet med Høyesteretts praksis etter dyrevernloven.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf. 91646013