I årsrapporten presenteres Økokrims aktiviteter, nøkkeltall og måloppnåelse for 2023. Årsrapporten har som formål å opplyse offentligheten om Økokrims samfunnsoppdrag og hvordan vi jobber. 

Fokus på forebygging

Forebygging står sentralt i kriminalitetsbekjempelsen.
Økokrim skal jobbe helhetlig, systematisk og målrettet med å forebygge kriminalitet i alle ledd. Derfor etablerte Økokrim i 2023 en forebyggende enhet.

– Hovedoppgaven til denne enheten er å utvikle og gjennomføre forebyggende aktiviteter i tråd med Økokrims ansvarsområder og prioriteringer, sier Pål K. Lønseth, sjef for Økokrim.

I 2023 har forebyggende enhet ved Økokrim iverksatt 28 forebyggende tiltak. Av disse er 14 knyttet opp til bedrageri, syv til hvitvasking, tre til naturmangfold, tre til fiskerikriminalitet og ett til dyrevelferd. En stor del av tiltakene er iverksatt på bakgrunn av kunnskapsgrunnlag produsert av etterretningsenheten ved Økokrim, i tillegg til innspill fra næringslivet.

Økokrim tok i 2023 blant annet initiativ til å opprette en ekspertgruppe sammen med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM). Gruppen skal utvikle forebyggende tiltak med mål om å hindre spoofing og smishing rettet mot norske telefonibrukere. 

Stort antall bedragerisaker

Økokrim mottok i fjor over 800 flere tips enn året før. Antall anmeldelser til Økokrim er også økende.

– Det aller meste av den kriminaliteten Økokrim skal forebygge, avdekke, etterforske og få pådømt for domstolene, er kompleks og organisert i en eller annen form. Økokrims organisasjon og virksomhet må derfor innrette seg slik at den kan møte disse truslene. Vår virksomhet gjennom 2023 gjenspeiler dette, sier Lønseth.

Årsrapporten viser at anmeldelsene av økonomisk kriminalitet er stabilt økende, og at bedragerisaker utgjør majoriteten av anmeldelsene. Økokrim mottar også rapporter om mistenkelige transaksjoner fra rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven, og tips via digitale tipskanaler. I fjor mottok Økokrim 3 323 tips gjennom tipsportalen, en økning på over 800 fra året før. En stor del av disse tipsene er også knyttet til bedragerier.

I årsrapporten kan man også lese mer om: 

  • Hvordan Økokrim er organisert
  • Analyser av aktuelle trusler
  • Forebyggende metodearbeid
  • Inndragning
  • Etterforskninger innenfor miljøkriminalitet og dyrevelferdskriminalitet
  • Bistand til politidistriktene
  • Fagforvaltning og tverrfaglig samarbeid

Last ned årsrapporten som PDF her

Kontakt:
Kommunikasjon.okokrim@politiet.no
Tlf: 23291030