Bedrageriene overfor bankene skjedde i forbindelse med lån til kjøp av eiendom. Bankene ble forledet til å utbetale lån ved at det ble gitt uriktige opplysninger om eiendommenes verdi, blant annet ved fiktive kjøpekontrakter som viste en forhøyet kjøpesum. Dette førte til at bankenes sikkerhet for lånet fremsto som vesentlig bedre enn den i realiteten var. Den domfelte var oppgjørsansvarlig ved eiendomstransaksjonene. Dommen gjelder også lånebedragerier knyttet til kjøp av to biler, hvor finansieringsselskaper skal ha blitt forledet til å utbetale lån ved at det ble gitt uriktige opplysninger bilenes verdi.

Tingretten fremhevet det som straffskjerpende at mannen i sin rolle som advokat hadde bidratt til å skape tillitt til at eiendomshandlene var korrekt gjennomført. Tingretten la også vekt på at bedrageriene var utført på en utspekulert måte og strakk seg over flere år.  

Flere personer er allerede dømt i samme sakskompleks, men disse dommene er ikke rettskraftige.  

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Geir Kavlie, telefon 410 24 592.

Domfelte har vedtatt dommen.