Det var i 2007 at advokaten tok imot 1,4 millionar kroner til sin konto frå ein eigedomskonsulent i samband med salet av eit hotell i Sverige. Etter at pengane var kommet inn på advokaten sin klientkonto førte han pengane vidare i to omganger. Dette salet er eit av bedrageria i saka mot Christer Tromsdal, eigedomskonsulenten og ein tidlegare kunsthandlar.

I dommen heiter det blant anna at "det er straffeskjerpende at tiltalte er advokat. Hans handling representerer et grovt brudd på den tillit som advokater er gitt gjennom sin yrkesutøvelse" og at den domfelte "visste eller regnet det som overveiende sannsynlig at pengebeløpet var utbytte fra straffbare handlinger. Han opptrådte således forsettlig".

Dommen er ikkje rettskraftig.

Fem andre personar, mellom anna ein annan advokat, er så langt dømt i same sakskompleks.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf 410 24 592.